In atentia beneficiarilor care exercita activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (Comunicat de presa)

Referitor la noile modificări legislative vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 17.06.2014 Legea 18/2014 modifică şi completează Legea 52 din aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Vă comunicăm mai jos o parte din modificările şi alineatele noi introduse în lege:

1. La art.5, după alineat 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

„(3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;

c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;

d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

 

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins:

„art. 5^1 Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.”

 

3. După articolul 8 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins:

„art. 8^1 În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”

 

4. La articolul 9, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.”

 

5. La articolul 11, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor – grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

h) publicitate – grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.”

Deasemeni modificări apar la capitolul privind răspunderea contravenţională şi la conţinutul celor două anexe ale legii care vizează formatul registrului de evidenţă.

Pentru informaţii complete privind modificările aduse Legii 52/2011 cei interesaţi pot accesa pagina instituţiei noastre la secţiunea informaţii de interes public şi/sau noutăţi.

 

 

  INSPECTOR ŞEF,                                                     

        Romeo BUTNARIU

                                                                                                           CONSILIER,

                                                                                                  Narcisa CIOLTAN