A N U N Ţ

A.      Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 15,8 mii mc, din care:12 mii mc fond forestier de stat, 3,8 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT și __ mii mc fond forestier administrat proprietate privata şi 

 B.       Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 15,7- mii mc.

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:

A). 21 august 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior

B). 21 august 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiilor: 18 august 2014, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 18 august 2014, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A). Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a  statului 12.006 m3,din care pe natură de produse:

–          produse principale _________0_ (m3);

–          produse secundare _____2849    (m3);

–          produse de igienă ______1036    (m3);

–          produse accidentale ____8121     (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–           răşinoase: __________10320  (m3);

–           fag: ______________     1378  (m3);

–           stejari: ____________        27   (m3);

–           diverse specii tari: ______197   (m3);

–           diverse specii moi: ______84    (m3).

 

B).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 15703,58 m3, din care pe sortimente:

–        lemn pentru cherestea răşinoase: __                                          11745,96   (m3);

–        lemn pentru cherestea fag: _______                                               989,25  (m3);

–        lemn pentru cherestea stejar: ______                                               75,50   (m3);

–        lemn pentru cherestea paltin: ______                                               47,85   (m3);

–        lemn pentru cherestea frasin: _____                                                 17,00   (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse tari: __                                               69,00  (m3);

–        lemn pentru cherestea diverse moi: __                                              40,00  (m3);

–        lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: ____433,08  ( m3);

–        lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: ________            ( m3);

–        lemn de foc: __________                                                            2285,94  (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

–             răşinoase: __________   14459,16   (m3);

–             fag: ________                      995,07   (m3);

–             stejar, gorun: __________     75,50   (m3);

–             salcâm: ___________            16,00   (m3);

–             cireş: ___________                            (m3);

–             paltin: __________                 47,85   (m3);

–             frasin: ________                     17,00   (m3);

–             tei: ________                                     (m3);

–             plop: ________                       39,00   (m3);

–             diverse specii tari: ______      53,00   (m3);

–             diverse specii moi: ______       1,00   (m3).

 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 7 august 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.