Robert Marian- angajaTii CJP sint in slujba cetateanului si nu invers

DeSi este tInAr, Robert Marian are un CV destul de bogat. A absolvit Facultatea de tehnologia construcTiilor de maSini din cadrul UniversitATii Stefan cel Mare, mai multe cursuri de specializare In diverse domenii de activitate, iar In prezent este Inscris la un masterat managementul In administraTia publicA In TArile Uniunii Europene. In ultimii Sapte ani a lucrat In PrimArie ca Si consilier superior In cadrul Biroului urbanism. Robert Marian a fost instalat In funcTie In prezenTa prefectului Orest Onofrei Si a fostului sAu Sef, primarul Ion Lungu. Primul lucru pe care noul director Casei JudeTene de Pensii l-a cerut subordonaTilor sAi a fost acela de a nu implica instituTia In politicA. Nu mA intereseazA culoarea politicA a angajaTilor, dar nu accept sA se facA politicA In timpul serviciului, a spus Marian, care pe linie politicA deTine funcTia de preSedinte al organizaTiei judeTene de tineret a PD. El le-a cerut angajaTilor Casei de Pensii un comportament ireproSabil faTA de cetATeni care ar putea sA ImbunAtATeascA imaginea instituTiei In exterior, imagine care In prezent, In opinia lui, este puTin erodatA. Ne IndreptAm spre Uniunea EuropeanA Si angajaTii trebuie sA InTeleagA cA ei sunt In subordinea cetATenilor Si ni invers. Le-am solicitat sA fie atenTi comportament, la expresie, la tonalitatea vocii. TrAim din banii sucevenilor Si este normal sA fim la dispoziTia lor Si sA avem un comportament corespunzAtor,a precizat Robert Marian. El a mai spus cA le-a solicitat tuturor Sefilor de compartimente sA pregAteascA pInA luni un raport cu soluTiile pe care le vAd ei pentru fluidizarea activitATii In zonele de competenTA. Fostul Sef al Casei JudeTene de Pensii, Gheorghe Straton s-a transferat la nou InfiinTata DirecTie de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului din subordinea Consiliului JudeTean, unde va ocupa postul de director executiv.