OPC a gasit falsuri chiar in rindul inspectorilor de protectie a consumatorului

OPC informeazA cA asociaTiile neguvernamentale de protecTie a consumatorilor nu au dreptul de a efectua verificAri la agenTii economici Si nici de a Incheia documente de control. Mai mult, aceste organizaTii nu au dreptul de a Incasa sau confisca bani, cu titlu de amenzi, ci au rolul de a iniTia acTiuni de informare Si consiliere a consumatorilor, cu privire la produsele Si serviciile periculoase existente pe piaTA. TotodatA, OPC Suceava precizeazA cA a primit sesizAri, potrivit cArora persoane care nu Si-au prezentat legitimaTia, au pretins cA efectueazA controale In calitate de colaboratori ai OPC. Ca urmare a acestor cazuri, Oficiul pentru ProtecTia Consumatorilor Suceava recomandA agenTilor economici ca Inainte de a face obiectul unor verificAri, sA solicite organelor de control documentele oficiale. Si asta, pentru a preIntImpina repetarea situaTiilor prin care persoane neautorizate urmAresc obTinerea de foloase necuvenite In preajma SArbAtorilor Pascale Si care prin ceea ce fac, aduc atingere imaginii instituTiei. Sursa citatA a precizat cA inspectorii OPC trebuie sA prezinte agentului economic la care merg sA facA verificAri, legitimaTia vizatA la zi Si ordinul de deplasare In control. De asemenea, ei trebuie sA consemneze In registrul unic de control al societATii, scopul acTiunii de verificare, Si nu au dreptul de a Incasa In numerar contravaloarea amenzii. In acelaSi timp, elementele de identificare ale instituTiei trebuie sA se regAseascA pe procesul-verbal de constatare a contravenTiei.