Greva poStasilor a afectat zeci de mii de suceveni

Ei au declanSat greva generalA, In semn de protest faTA de hotArIrea conducerii companiei de a le majora salariile cu doar 4 procente Si nu cu minim 16 la sutA. AcTiunea va dura zece zile, timp In care nu se vor plAti pensiile, alocaTiile Si indemnizaTiile de Somaj. TotodatA, pe timpul grevei nu va mai fi distribuitA corespondenTa.

Diriginta Oficiului PoStal numArul 1 din Suceava, LucreTia DoboSeriu, care este Si vicepreSedintele filialei sindicatului din ramurA, a declarat cA protestul nu i-a neliniStit pe pensionari, care susTin miScarea poStaSilor, Si a adAugat cA s-a apelat la greva generalA, IntrucIt salariile sunt mici, fiind cuprinse Intre 3 Si 5 milioane de lei. Ea a spus cA se gIndeSte A« cu groazA A» la ziua cInd va ieSi la pensie, avInd un salariu de doar cinci milioane de lei In calitate de diriginte al celui mai important Oficiu PoStal din judeT.

La rIndul sAu, preSedintele BNS Suceava, IordAnel Secrieru, a declarat cA greva generalA declanSatA de poStaSi are susTinerea totalA a confederaTiei sindicale pe care o reprezintA Si i-a Incurajat pe aceStia sA nu cedeze pInA nu le este soluTionatA favorabil problema de ordin salarial.

Pe de altA parte, premierul CAlin Popescu TAriceanu a declarat cA revendicArile angajaTilor companiei PoSta RomAnA sInt imposibil de acceptat In prezent, deoarece vin In contradicTie cu actuala legislaTie, a declarat, luni, premierul CAlin Popescu TAriceanu. TotodatA, el a anunTat disponibilitatea Executivului de a negocia cu greviStii pe baza situaTiei companiei Si a economiei. Primul-ministru a amintit cA personalul companiei va beneficia In acest an de o creStere salarialA de patru procente, urmInd ca salariile minime sA ajungA la 3,3 milioane lei, ceea ce presupune deja „un efort financiar substanTial”. Premierul a lansat, totodatA, un apel la InTelegere Si InTelepciune din partea greviStilor pentru a-Si relua activitatea, astfel IncIt sistemul de platA a pensiilor Si de furnizare a serviciilor poStale sA nu fie afectat, precizInd cA autoritATile nu au soluTii alternative pentru distribuTia pensiilor. Conducerea PoStei RomAne a anunTat deja cA va cere In instanTA suspendarea grevei generale a poStaSilor, avInd In vedere efectul acestei acTiuni Si faptul cA cererile lor pot fi rezolvate numai prin anularea unui act normativ.