Prime de incadrare si instalare pentru suceveni someri angajati in acest an

Banii au fost alocaTi de AgenTia JudeTeanA pentru Ocuparea ForTei de MuncA, din bugetul asigurArilor pentru Somaj. Prima de Incadrare este acordatA Somerilor care se angajeazA Intr-o localitate situatA la o distanTA mai mare de 50 de kilometri de cea de domiciliu, In timp ce de prima de instalare beneficiazA Somerii care Si-au schimbat domiciliul pentru a se Incadra Intr-o altA localitate. Conform legislaTiei In vigoare, prima de Incadrare este de 6,2 milioane de lei, iar cea de instalare de 21,7 milioane de lei. Sumele In cauzA sunt neimpozabile.