Prefectura Suceava contesta in instanta Regulamentul de functionare al CJ

Deliberativul judeTean a adoptat, miercuri, Regulamentul de funcTionare cu votul unor consilieri PD Si PUR Si chiar al preSedintelui PD Suceava, Eugen Uricec, vicepreSedinte al CJ, deSi liberalii au propus eliminarea a patru paragrafe dintr-un articol al hotArIrii. Consilieri liberali au cerut eliminarea prevederilor prin care preSedintele CJ Suceava primeSte ca atribuTii aprobarea, potrivit legii, la propunerea vicepreSedintelui de resort, a studiilor de fezabilitate, a planurilor urbanistice Si a documentaTiilor tehnico-economice ale investiTiilor a cAror finanTare se asigurA din bugetul judeTului, pentru investiTiile proprii. Celelalte atribuTii pe care liberalii doreau sA le elimine din hotArIre fac referire la aprobarea, prin dispoziTie, In condiTiile legii, de Imprumuturi temporare din fondurile de tezaur, la solicitarea municipiilor, oraSelor Si comunelor din judeT; numirea Si eliberarea din funcTie a conducAtorilor instituTiilor, serviciilor publice Si agenTilor economici de sub autoritatea CJ Si aplicarea, dacA este cazul a unor sancTiuni disciplinare, precum Si numirea Si eliberarea din funcTie a membrilor consiliilor de administraTie la agenTii economici Si instituTiile de sub autoritatea CJ, cIt Si unii membrii ai organismelor de conducere din cadrul altor unitATi, ca reprezentanTi ai autoritATilor administraTiei publice judeTene.

Consilierii liberali au apreciat cA aceste atribuTii trebuie sA revinA plenului Consiliului JudeTean Si sA nu fie delegate preSedintelui acestuia, dar la vot propunerile lor au fost respinse de consilierii PSD Si o parte din consilierii PD Si PUR. Consilierii PD au apreciat cA prin propunerea de eliminare a paragrafului privind a aprobarea studiilor de fezabilitate, a planurilor urbanistice Si a documentaTiilor tehnico-economice ale investiTiilor a cAror finanTare se asigurA din bugetul judeTului, pentru investiTiile proprii se IncearcA ca vicepreSedintele CJ de resort, Eugen Uricec, sA rAmInA fArA atribuTii. Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, care este Si preSedinte al PNL Suceava, a declarat, joi, cA va cere CJ Suceava revocarea hotArIrii de adoptare a Regulamentului de funcTionare din cauzA cA IncalcA legea administraTiei publice locale. El a spus cA dacA hotArIrea nu va fi modificatA o va ataca In instanTA Si cA va ataca In instanTA Si toate dispoziTiile emise de preSedintele CJ Si al PSD Suceava , Gavril MIrza,care exced legii In baza acestui Regulament de funcTionare.

Noi considerAm cA preSedintelui Consiliului JudeTean nu i se pot delega atribuTii care revin, potrivit Legii administraTiei publice locale, exclusiv plenului Consiliului JudeTean. Nu cred cA e corect ca preSedintele sA aibA mai multe atribuTii decIt cele oferite prin lege. Nu e normal sA fie nici mai multe Si nici mai puTine, a spus Onofrei.

El a subliniat cA a fost absolut tendenTios interpretat de membrii PD faptul cA prin eliminarea unor articole din Regulament, consilierii liberali ar fi intenTionat sA limiteze atribuTiile vicepreSedintelui Eugen Uricec. Din punctul nostru de vedere este absolut tendenTioasA o astfel de interpretare, a spus prefectul de Suceava. Onofrei a mai spus cA In acest caz coaliTia nu a funcTionat In CJ Suceava Si cA dupA PaSti, va fi discutat In Consiliul JudeTean al CoaliTiei votul exprimat In acest caz de unii consilieri PD Si PUR. PreSedintele CJ Suceava, Gavril MIrza, a declarat, joi, cA la prima SedinTA a CJ Suceava va fi pusA In discuTie solicitarea prefectului privin revocarea hotArIrii. El a apreciat InsA cA In aceastA situaTie nu este vorba de legalitatea unei hotArIri, pentru cA aceste prevederi existau Si In celelalte Regulamente ale CJ Suceava, ci cA este o problemA legatA de Gavril MIrza. Au o problemA legatA de Gavril MIrza, a spus preSedintele CJ Suceava. Onofrei a mai anunTat cA Prefectura ca cere Si revocarea HotArIrii de Consiliu JudeTean prin care a fost completat locul rAmas vacant In Autoritatea TeritorialA de Ordine PublicA dupA plecarea consilierului judeTean liberal ValicA Gorea pe motiv cA nu au fost respectate condiTiile votului secret. Mai exact nu s-a votat In cabine de vot. Amintim cA locul lui Gorea a fost ocupat de Paul Petru LeSanu- PSD care a cIStigat cu 19 voturi la 16 In faTa liberalului Bogdan Cristache.