Anul Schiller marcat la Suceava prin expozitia artistului german Arnold Landen

ExpoziTia cuprinde 30 de lucrAri de graficA,reprezentAnd portretele unor titani ai culturii germane,executate dupA mAStile lor mortuare.

Autorul a fost impresionat de colecTia de mASti mortuare a Arhivei NaTionale din Marbach Si a decis sA reproducA prin mijloace grafice ultima expresie de pe faTa marilor personalitATi.

Arnold Landen declara: „Expresia acestor chipuri omeneSti la sfArSitul vieTii lor ca sumA a aptitudinilor lor, a caracterului Si a experienTei lor de viaTA m-a fascinat In aSa mAsurA, IncAt am desenat 30 dintre aceste mASti mortuare, pentru a transmite Si altora aceastA trAire.Un critic de artA a spus cA aceste desene ar fi de fapt dialoguri cu cei reprezentaTi.”

ExpoziTia doreSte sA marcheze astfel Si Anul Schiller, 200 de ani de la moartea poetului clasic german,comemorare inclusA In agenda UNESCO.

Arnold Landen, este prezent In viaTa culturalA romAneascA de mulTi ani, el fiind In perioada 1999 – 2000, director la Goethe-Zentrum din IaSi, iar In fiecare varA, ca artist pApuSar pasionat,efectueazA turnee ImpreunA cu Teatrul „Gong” din Sibiu prin RomAnia, incluzAnd Intotdeauna Suceava In itinerarul trupei.

AcTiunea este realizatA In colaborare cu IFA Stuttgart, (Institutul pentru relaTii cu strAinatatea,de pe lAngA Ministerul de Externe German),prin concursul domnului Werner Wegendt.