Gheorghe Flutur lanseaza pogramul national Fermierul

Programul naTional Fermierul se va adresa, In cea mai mare parte, fermelor mici Si mijlocii pe care le dorim sA se InfiinTeze Si sA se dezvolte In perioada urmAtoare. Nu mai putem sA rAmAnem cu mAinile IncruciSate. RomAnia este singura Tara care are aSa un numAr mare de gospodArii de subzistenTA, care lucreazA ca sA aibA ce sA consume, sA aibA ce mAnca Si va trebui ca o parte din ele sA le transformAm In ferme, a spus ministrul Agriculturii.

El apreciazA cA Intregul pachet de legi pregAtit revoluTioneazA Intreg sistemul din agriculturA Si din satul romAnesc Si este destinat, In special tinerilor, pentru oamenii cu vArsta de pAnA la 50 de ani care doresc sA-Si deschidA ferme.

Flutur a mai anunTat cA pentru acordarea rentei viagere persoanelor cu vArsta de peste 62 de ani, care vor transmite terenurile tinerilor pentru a fi lucrate, vor fi InfiinTate oficii de rentA viagerA Si cA se va lucra la un program de concentrare a proprietATilor In RomAnia.

TotodatA, el a mai spus cA a pregAtit Si Legea privind casele de credit rural pentru micro-finanTAri, astfel IncAt persoanele care au nevoie imediatA de anumite Imprumuturi de bani sA poatA sA acceseze fonduri din bAnci populare deschise In fiecare comunA din TarA.