CONCURS

OrganizeazA In data de 15 iunie 2005 ora 10:00 (pAdurari) si ora 12:00 (celelalte funcTii)
la sediul unitATii din B-dul 1 Mai nr. 6, municipiul Suceava

CONCURS pentru ocuparea funcTiilor de:

 Inginer silvic -15 posturi

 Inginer constructor -1 post

 Tehnician silvic -11 posturi

 Sef district silvic -16 posturi
 PAdurar -60 posturi
 Agent pazA parc -4 posturi
 Maistru exploatare -1 post
 Sef district drumuri -2 posturi
 Maistru de herghelie-2 posturi

In aparatul DirecTiei Silvice Suceava Si la subunitATile acesteia

CondiTii de participare:

 Pentru inginer silvic:

– absolvent al FacultATii de SilviculturA
– gradul profesional minim pentru oeuparea funcTiei: inginer silvic debutant (subunitATi) Si inginer silvic (aparat direcTie)

 Pentru inginer constructor:

– absolvent al InvATAmIntului superior de specialitate
– vechime minima: 4 ani

 Pentru tehnician silvic:

-absolvent al scolii tehnice silvice de 2 ani
– gradul profesional minim pentru ocuparea funcTiei: tehnician silvie debutant

 Pentru Sef district silvic:

– absolvent al FacultATii de SilviculturA sau al Scolii tehnice silvice de 2 ani
– gradul profesional minim pentru ocuparea funcTiei: inginer silvie debutant, subinginer silvic gradaTia 111, tehnician silvic gradaTia I

 Pentru pAdurar (inclusiv cel de vInAtoare)

– absolvent al liceului silvic sau Scolii profesionale silvice
– gradul profesional minim pentru ocuparea funcTiei: pAdurar debutant

 Pentru maistru exploatare:

– absolvent al Scolii tehnice silvice de 2 ani
– gradul profesional minim pentru ocuparea funcTiei: tehnician silvic gradaTia III

 Pentru Sef district drumuri:

– absolvent al InvATAmIntului mediu de specialitate
– vechime minimA In specialitate: 5 ani

 Pentru agent pazA parc:

– absolvent al InvATAmIntului mediu sau profesional de specialitate
– fArA condiTii de vechime
– cunoaSterea unei limbi strAine de circulaTie internaTionalA constituie un avantaj

 Pentru maistru de herghelie:

– absolvent al InvATAmIntului mediu de specialitate
– vechime minimA In specialitate: 2 ani

Dosarele de Inscriere la concurs se vor depune la sediul DirecTiei Silvice Suceava – Secretariat, pInA la data de 12.06.2005 inclusiv, ora 16:30 si vor cuprinde urmAtoarele documente:
1. Cerere de Inscriere la concurs, cu precizarea funcTiei;
2. Curriculum vitae (conform model din H.G. nr. 1021/25.06.2004);
3. Copie dupA diploma de studii;
4. Cazier judiciar;
5. FiSA de aptitudine eliberatA de Cabinetul de medicina muncii;
6. Recomandare de la ultimul loc de muncA.
Concursul constA Intr-o probA scrisA Si una oralA.
Bibliografia pentru concurs se poate ridica de la sediul DirecTiei Silvice Suceava, Compartimentul Resurse Umane Si Organizare, de la sediile subunitATilor direcTiei silvice sau de pe site-ul DirecTiei Silvice Suceava – www.silvasv.ro. IncepInd cu data de 01.06.2005.
Eventuale relaTii suplimentare se pot obTine de la Compartimentul Resurse Umane si Organizare, tel. 0230-217.202, 0230-217.781 sau 0230-217.685 interior 216,222.