Problematica copilului nelinistit discutata de specialisti la Gura Humorului

Peste 300 de persoane participA de miercuri pAnA pe 5 iunie, la Gura Humorului la cea de a Sasea ediTie a Congresului NaTional al SocietATii de Neurologie Si Psihiatrie a Copilului Si Adolescentului din RomAnia care are ca tematicA Sindromul hiperkinetic Si tulburArile de atenTie, Patologia vascularA cerebralA la copii Si adolescenTi

PreSedintele SocietATii NaTionale de Neurologie Si Psihiatrie a Copilului Si Adolescentului , dr. Constantin Lupu a declarat, miercuri seara, dupA deschiderea oficialA a lucrArilor, cA tema principalA a congresului o reprezintA copilul neliniStit, hiperkinetic, care perturbA activitatea celor din jur, care deranjeazA familia, Scoala, colectivitatea Si pe el InsuSi.

El a spus cA alegerea acestei teme este de actualitate In condiTiile In care se spune cA Intre Sase Si zece la sutA dintre copii au aceastA tulburare de atenTie Si sunt neliniStiTi. In medie, Intr-o clasA existA unul, doi copii care conturbA, deranjeazA Si ImpiedicA bunul mers al procesului de InvATare. De exemplu, Inainte de a considera aceastA neliniSte a copilului ca o boalA, noi o considerAm tulburare care dA Sansa, In cauzA copilului mai ales, sA Si-o rezolve, sA se poatA trata, sA se poatA ImbunAtATi. IntervenTia In cazurile acestea este cu medicamente, dar Si cu terapie psihologicA, a spus dr.Lupu.

El a subliniat cA oferta cAtre copil, cAtre familie sau cAtre colectivitate a unor mAsuri de tip psiho-pedagogic poate dirija neliniStea copilului spre o activitate utilA arAtAnd cA dintre aceSti mari neliniStiTi existA, la ora actualA, cel puTin zece fotbaliSti sau alTi sportivi foarte buni .

Noi avem ca ordine de abordare, In primul rAnd, definirea copilului care este cu tulburarea aceasta, diagnosticul, dupA ce avem aceasta, ca sA nu greSim, sA nu spunem cA e neliniStit un copil care s-a speriat de ceva Si timp de o sAptAmAnA, douA, a fost hiperkinetic, dar lui Ii trece de la sine, dacA n-a avut In propriul lui model de comportare hiperkinezia. Deci e o situaTie In care medicul Si psihologul ISi spun cuvAntul cA iatA un copil care are nevoie de un ajutor medical Si de ajutor psiho-pedagogic. In acest fel , m-am referit la cazurile care sunt medii sau severe de hiperkinezie, cei care sunt copiii vioi Si neliniStiTi aceStia, prin efort fizic, prin sport, prin activitATi dirijate pot sA se rezolve fArA intervenTia medicului In sine, a spus dr. Lupu.

PreSedintele SNPCA a precizat cA dacA hiperkineticul , copilul instabil, nu este depistat Si rezolvat la timp, In evoluTie, el devine un model antisocial, potenTiali viitori consumatori de droguri, de alcool, perturbanTi ai societATii, care nu lucreazA, nu produc, Si nu au un cAStig, care distrug familii, agreseazA copii, Si devin infractori.

Depistarea Si rezolvarea hiperkineziei este o muncA de profilaxie extrem de importantA pe plan social, a spus dr.Lupu.

El a precizat cA a doua temA majorA a Congresului NaTional al SocietATii de Neurologie Si Psihiatrie a Copilului Si Adolescentului din RomAnia o reprezintA bolile cerebro- vasculare la copii care apar Inainte Si dupA naStere sau In diverse accidente, lovituri, boli infecTioase, intoxicaTii la care intervenTia de urgenTA are o mare importanTA.

DacA intervenTia este fAcutA corect Si In primele momente de accident vascular, la ora actualA se poate vindeca. Inainte aceste cazuri erau mortale majoritatea, In prezent, cu mijloacele moderne de diagnostic, cu mijloacele moderne de tratament, noi avem mai ales la copii, dar Si la adulTi, posibilitATi foarte mari de rezolvare, de aceea subiectul este actual, de aceea specialiStii IncearcA sA aibA niSte linii comune Si foarte majore, urgente, de intervenTie Si sperAm cA In timp vom avea situaTii tot mai grave sau mortale, a mai spus preSedintele SNPCA.

El a subliniat progresul uimitor care s-a fAcut In ultimele douA decenii In acest domeniu arAtAnd cA accidentele cerebrale vasculare la copii nu mai sunt mortale Si sunt destul de pozitive In evoluTie, stApAnite destul de bine, iar la copil, spre deosebire de adult, pierderile din sistemul nervos central se compenseazA foarte uSor.

PreSedintele comitetului de organizare, medicul sucevean Elena Merticariu a declarat, cA acest congres se desfASoarA pentru prima datA In Moldova Si are invitaTi din FranTa, Germania Si ElveTia care susTin cursuri profesionale privind psihanaliza adolescenTei, respectiv encefalopatia epilepticA. Merticariu a spus cA lucrArile se desfASoarA pe secTiunile neurologie pediatricA Si psihiatrie pediatricA.

Dr. Merticariu a spus cA la congres participA medici din domeniul neurologiei Si psihiatriei copilului Si adolescentului, neurochirurgi, precum Si logopezi, kineto-terapeuTi, psihologi, cadre didactice universitare din centrele universitare BucureSti, Cluj Napoca, TIrgu MureS, TimiSoara Si IaSi.