Am 15 zile la dispoziTie sa fac prefectului cunoscuta parerea mea

Reporter- Prefectul judeTului, Orest Onofrei v-a acuzat de trei lucruri: fie de incompetenTA, fie de rea voinTA In cazul incompatibilitATii preSedintelui cu ATOP-ul, In cazul incompatibilitATii vicepreSedintelui Consiliului JudeTean de anul trecut, Petru Stirbu.

Dumitru DAnilA- Nu-i de anul trecut, Petru Stirbu e de acum doi ani, 2003, din noiembrie. Dar atunci nu eram secretar. Eu am venit interimar din martie 2004 Si oficial de pe 15 septembrie 2004.

Rep.- Deci, pentru cazul lui Stirbu nu vA asumaTi responsabilitatea?

D.D.- Nu, nu am avut nici o responsabilitate….

Rep.- Chestiunea cu ATOP-ul…CredeTi cA este motivatA acuzaTia prefectului?

D.D.- Eu analizez. Am la dispoziTie 15 zile sA fac cunoscut prefectului pArerea mea. Am o scrisoare de la domnul prefect In sensul acesta. Analizez Si In termenul legal voi da rAspunsul. In ce priveSte alte situaTii de incompatibilitATi la consilierii judeTeni nu avem nici un caz.

Rep.- Nici a domnului MIrza nu e caz de incompatibilitate?

D.D.- Nu Stiu, o sA analizAm.

Rep- Dar el vA acuzA de faptul cA trebuia sA analizaTi asta Inainte de a veni el cu sesizarea.

D.D.- O sA vedeTi cAnd formulez rAspunsul cA domnul preSedinte a fost ales In ATOP, nu ca preSedinte de Consiliu JudeTean, ci In calitate de consilier judeTean. Articolul 17 din Legea 218/2002 a PoliTiei RomAne prevede cA sunt desemnaTi 6 consilieri judeTeni In ATOP. El a fost desemnat ca Si consilier. Acum cA este preSedintele Consiliului JudeTean Si a fost invocatA litera k din articolul 87, asta trebuie evaluatA, IntrucAt acolo se face trimitere la funcTiile publice Si activitATile remunerate. PArerea mea, deocamdatA, IncA o aprofundez, trebuie sA analizez sA vedem ce InseamnA activitate remuneratA. In spiritul cAror legi? A Legii 154 /1998 privind salarizarea bugetarilor sau demnitarilor, Legea 189 statutul funcTionarului public…

Rep- Nu trebuia sA faceTi asta Inainte, sA-i spuneTi consilierului judeTean MIrza, decAt sA vinA acum?

D.D.- Eu nu Stiu, sA vedem dacA ajung la concluzia asta. Pentru cA domnul prefect cAnd a primit hotArArea Consiliului JudeTean Si asta era prin octombrie 2004 Si verificA legalitatea actelor administrative, a vAzut acolo cA MIrza este preSedintele Consiliului JudeTean Si ar intra sub incidenTa articolului 87.

Rep- Da, dar prefectul era pe vremea aceea Ioan CuSnir.

D.D.- In 2004, In octombrie?

Rep- Da, cA din ianuarie 2005 a venit prefect domnul Orest Onofrei.

D.D.- Bine, prefectul celAlalt. Dar aparatul de consilieri.Dar, nu conteazA cine e prefect, conteazA cA instituTia prefectului verificA legalitatea actelor administrative, indiferent cine. Nu are aceleaSi responsabilitATi? Deci el trebuia sA se sesizeze…

Rep- Dar nu i se poate pune In cArcA lui Orest Onofrei…

D.D:- Nu-i pun In cArcA… In cArcA pot sA-i pun domnului Onofrei cA In martie sau februarie anul acesta, nu Stiu exact cAnd s-a dat hotArArea, s-a stabilit indemnizaTia de SedinTA la ATOP. Deci ATOP-ul este un organism cu caracter consultativ Si se stabileSte o indemnizaTie de SedinTA. El se IntruneSte trimestrial, cAnd pentru participarea la SedinTA se ia o indemnizaTie. Deci nu e remunerat In condiTiile legii salarizArii, ca activitate remuneratA. El are indemnizaTie de SedinTA. DacA participA o ia, dacA nu participA nu mai ia. In momentul In care a primit hotArArea cu indemnizaTia de SedinTA nu se face legAtura? Domnule stai puTin cA Si acesta este acolo. Deja eu sunt prefect, da? Si domnul MIrza ia Si el indemnizaTie. Deci, dacA ia indemnizaTie, nu trebuia sA mA sesizez eu ca verificator al legalitATii actelor? S-o luAm logic. Eu cred cA da.

Rep.- Acum ce faceTi? Liberalii intenTioneazA sA vA solicite schimbarea din funcTie.

D.D.- A mea?

Rep.- Da…

D.D.- Nu cred cA o sA poatA. Ei pot sA cearA, poate sA se propunA o eliberare din funcTie, o treime din consilieri, Si sA se aprobe cu douA treimi In Consiliul JudeTean Si sA se Inainteze hotArArea la Ministerul AdministraTiei Si Internelor. Asta este procedura legalA.

Rep- CredeTi cA e o vAnAtoare politicA pe dumneavoastrA?

D.D.- In primul rAnd eu nu fac politicA. Legea Imi interzice. Secretarul unitATii administrativ-teritoriale nu are dreptul sA facA politicA, sub sancTiunea eliberArii din funcTie. Eu nu fac. Eu o iau juridic problema.

Rep- Si atunci care este adevAratul scop al Intregii acTiuni?

D.D.- MA depASeSte adevAratul scop. Eu nu am auzit de ceea ce Imi spuneTi. Am citit In presA cA se va face o scrisoare la Ministerul AdministraTiei Si Internelor, In care se va arAta cA eu sunt incompetent. SA vinA sA mi-o demonstreze. Nu am avut nici un consilier care datoritA schimbArii profilului a devenit incompatibil Si sA nu-i solicit eu oficial sA vinA sA-Si dea demisia. Dar nu am avut nici o situaTie. Deci, totul se InvArte In jurul cazului care-l Stim cu toTii…

Rep.: Gavril MIrza?

D.D.- Da, sigur. Nu-i clar?

Rep.: Aceasta e Tinta din punctul d-voastrA de vedere?

D.D.- BineInTeles. PAi aSa rezultA.Nu din punctul meu de vedere. ASa rezultA din toatA presa.