Direcţia Silvică Suceava: Anunţ licitaţie masă lemnoasă, 26 august 2015

 

B. Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 10,620 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Moldovita, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Patrauti şi Adîncata .

Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:

B). 26 august 2015, ora 14.00

Locul desfăşurării licitaţiei : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a. Actul constitutiv al persoanei juridice;

b. Certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

c. Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, EMIS în luna în care are loc preselecţia.

d. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are datorii restante faţă de RNP-Romsilva şi faţă de unităţile acesteia

2.Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până  în ziua anterioară datei licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii o garanţie de contractare în cuantum de 5 % din preţul de pornire a licitaţiei pentru loturile/ volumul de masă lemnoasă pentru care sunt admise, precum şi tariful de participare la licitaţie.

3.Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie în ziua anterioară începerii şedinţei de licitaţie.

Data şi ora organizării preselecţiei: 17-18-19 august  2015, începând cu ora 9.00

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 19 august 2015, ora 16.00

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

B).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 10.620,404 m3, din care pe sortimente:

 • lemn rotund pentru furnir estetic de stejar: _______                                7,000 (m3);
 • lemn rotund pentru furnir tehnic de fag ____________________________17,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea răşinoase: __   _8565,950 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea fag: _______                       __854,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea stejar: ______                                0,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea paltin: ______                            76,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea frasin: _____    26,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea cires: _____                             __0,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea diverse tari: __                                  12,000 (m3);
 • lemn rotund pentru cherestea diverse moi: __                                  100,180 (m3);
 • lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __  ________88,899 (m3);
 • lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: _________ _____181,000 ( m3);
 • lemn de foc: __________          ___669,037 (m3);
 • cherestea : __________                              _____23,338 (m3).

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

 • răşinoase: __________    224 (m3);
 • fag: ________   871,000 (m3);
 • stejar, gorun: __________ _7,000 (m3);
 • paltin: __________ _   76,000 (m3);
 • frasin: ________ _ 26,000  (m3);
 • tei: ________       3,000  (m3);
 • plop: ________        _  84,180 (m3);
 • diverse specii tari: ______  __12,000 (m3);
 • diverse specii moi: ______ _   13,000 (m3);

 

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 14 august 2015

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.