Guvernul a aprobat Normelor metodologice privind concesionarea monumentelor istorice


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat, în sedinta de joi, Hotarârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind concesionarea monumentelor istorice, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Promovarea acestor reglementari speciale va asigura pastrarea caracterului de monument istoric pentru bunurilor imobile din aceasta categorie care au fost concesionate.
Normele metodologice cuprind dispozitii speciale privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare a monumentelor istorice, continutul – cadru al caietului de sarcini al concesiunii, al documentatiei de atribuire a contractului de concesiune, precum si al contractului de concesiune a monumentelor istorice, pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 454/2006.

Contractul de concesiune are ca obiect orice monument istoric aflat în domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ – teritoriale, inclusiv cele aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale sau a altor societati comerciale cu capiatal integral ori majoritar de stat.

Initierea concesionarii are la baza un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de catre concendent. În scopul luarii unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare formulata de un investitor interesat, concendentul are obligatia sa procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile de la data înregistrarii propunerii, în cazul în care partile nu convin asupra altui termen. Studiul de oportunitate trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
•        decrierea monumentului istoric care urmeaza sa fie concesionat;
•        motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica acordarea concesiunii;
•        investitiile necesare pentru protejarea, conservarea, restaurarea si/sau punerea în valoare a monumentului istoric;
•        nivelul minim al redeventei;
•        propunerea de procedura de atribuire a concesiunii avuta în vedere si justificarea alegerii procedurii, potrivit legii;
•        durata estimata a concesiunii;
•        termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
•        detalii tehnice si de functionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, dupa caz, al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
•        avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului national de aparare, dupa caz;
•        avizul obligatoriu al structurii de administrare în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri aflate în interiorul unei arii naturale protejate.
 
În  baza studiului de oportunitate concendentul elaboreaza caietul de sarcini al concesiunii. Caietul de sarcini va cuprinde obligatiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispozitiile cuprinse în Obligatia de folosinta a monumentului istoric, întocmita potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului Culturii si Cultelor nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia, precum si alte obligatii.
         
Oferta propriu-zisa trebuie sa cuprinda detaliat toate conditiile prevazute în caietul de sarcini, alte obligatii pe care ofertantul si le asuma, precum si date tehnice si financiare referitoare la:
•        investitiile pe care se obliga sa le realizeze;
•        perioada preconizata de amortizare a investitiilor;
•        standardele de calitate a bunurilor aduse ca investitii;
•        standardele de calitate a activitatilor sau serviciilor publice ce urmeaza a fi prestate;
•        preturile si/sau tarifele pe care îsi propune sa le practice
•        redeventa.

Procedurile de atribuire a contractului de concesiune a monumentelor se realizeaza prin licitatie sau negociere directa.
În cazul procedurii de licitatie, concendentul are obligatia sa publice anuntul în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, într-un cotidian de circulatie nationala si într-unul de circulatie locala.
Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca în urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile. În caz contrar, concendentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie. Daca situatia se repeta si în cazul celei de-a doua licitatii, concendentul va decide initierea procedurii de negociere directa.

Anuntul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a VI – a,  în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune se poate face în cazurile si în conditiile prevazute de dispozitiile art. 43-45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007.
 


Intră acum și în grupul de