Investitorii mari beneficiaza de o schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala

Operatorii economici care realizeaza investitii a caror valoare depaseste echivalentul în lei a 30 de milioane de euro si creeaza cel putin 300 de noi locuri de munca urmare a realizarii investitiei initiale, pot beneficia de o schema de ajutor de stat având ca obiect dezvoltarea regionala. Sunt eligibile pentru acest tip de ajutor întreprinderile înregistrate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, care au sediul si îsi desfasoara activitatea în România. Reglementarile se  regasesc într-o  Hotarâre adoptata miercuri de Guvern.

Investitiile sau locurile de munca nou create pot fi realizate în toate sectoarele de activitate cu exceptia pescuitului, industriei carbonifere, siderurgiei, transportului, constructiilor de nave maritime, fibrelor sintetice, producerii initiale a unor categorii de produse agricole.

Ajutorul de stat instituit prin acest act normativ se acorda întreprinderilor pentru realizarea unei investitii initiale. Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un agent economic este echivalentul în lei a 28,125 milioane de euro, daca realizeaza învestitii si creeaza locuri de munca ca urmare a unei investitii initiale în orice regiune de dezvoltare, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti – Ilfov.

Pentru investitiile si locurile de munca realizate în aceasta regiune de dezvoltare nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un agent economic este echivalentul în lei al sumei de 22,5 milioane de euro.

Acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat permite acordarea de ajutor de stat regional în functie de nivelul PIB/locuitor în respectiva regiune.

Conform noului Ghid privind ajutoarele de stat cu finalitate regionala 2007-2013, adoptat de Comisia Europeana în decembrie 2005, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional, beneficiind de procentul maxim de intensitate a ajutorului (de 50% în conditiile în care PIB/locuitor este mai mic decât 45% din media UE 25), exceptie facând regiunea Bucuresti –Ilfov care beneficiaza de intensitate de 40% (PIB/locuitor este între 45% si 60% din media UE 25).

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2007-2011, cu posibilitatea prelungirii. Bugetul total maxim al acestei scheme este echivalentul în lei a 500 de milioane de euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor cinci ani. Pentru 2007 bugetul acestei scheme este echivalentul în lei a 10 milioane euro.

Actul normativ nu se aplica întreprinderilor aflate în urmatoarele situatii:

·        Sunt considerate „firme în dificultate” în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate;

·        Sunt firme împotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata.

De asemenea, nu pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care înregistreaza debite restante la bugetul general consolidat si nu se afla în procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, închidere operationala, lichidare sau alte situatii reglementate de lege.

Potrivit acestei Hotarâri, întreprinderile nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de stat:

·        Ajutoarele în favoarea activitatilor legate de export si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de stabilirea si operarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli legate de activitatea de export;

·        Ajutor care favorizeaza utilizarea produselor nationale în detrimentul produselor de import;

·        Ajutor pentru întreprinderile mici nou create cu exceptia ajutorului pentru investitii sau consultanta aferenta investitiilor;

·        Ajutor pentru operare.

Numarul estimat al întreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat potrivit schemei prezentului act normativ este de 110, numarul mediu anual de beneficiari fiind de 22.