DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local

DISPOZITIE

  privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de

  29 noiembrie 2007, ora 14.00

  Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

  În baza prevederilor art.39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

  DISPUN:

  Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 noiembrie 2007, ora 14.00 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
 

   1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local din data de 18.10.2007, 25.10.2007 si 09.11.2007;
   2. Proiect de hotarâre de modificare a art. 4 pct.2 din cadrul HCL nr. 172/2004 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, modificata prin HCL nr. 48/2007 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre de modificare a art. 2 din HCL nr. 179/2004 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ACET S.A. Suceava, modificata prin HCL nr.75/2006 si 289/2005 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotarâre privind efectuarea rectificarii si efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local pe anul 2007 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 127/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   7. Proiect de hotarâre privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea locala de transport – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   8. Proiect de hotarâre privind aprobarea de principiu pentru includerea în bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Suceava pentru anul 2008 a unor sume în vederea realizarii clauzelor Contractului colectiv de munca / Acordului colectiv ce se încheie între primarul municipiului Suceava si Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria municipiului Suceava pentru anul 2008 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
   9. Proiect de hotarâre privind aprobarea de principiu a propunerilor de criterii de acces la locuinta si a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinta si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant AILIESEI BOGDAN IONUT – initiator, Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – dna Angela Zarojanu;
  11. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – SC RMS INDUSTRIAL SRL si PRICOP SILVIU BOGDAN – initiator, Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – dna Angela Zarojanu;
  12. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic Zonal – solicitant SC TRANSPORTURI AUTO SA – initiator, Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – dna Angela Zarojanu;
  13. Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotarâre privind acceptarea donatiei S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. constând în o parcela de teren în suprafata de 3.053 mp situata în zona Zamca, municipiul Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotarâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotarâre privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unei suprafete de teren situate în municipiul Suceava str. Universitatii fn. – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor parcele de teren apartinând domeniului privat al municipiului Suceava precum si conditiile de organizare a licitatiei – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor parcele de teren apartinând domeniului public al municipiului Suceava precum si conditiile de organizare a licitatiei – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata în str. Zorilor nr. 12 si stabilirea pretului concesiunii – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit si amenajarea unor alei de acces – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii si modernizarii unor spatii comerciale – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spatiu de locuit prin crearea unui gol de usa prin desfacerea unui parapet de fereastra, construire scari si rampa pentru persoane cu dizabilitati psihomotorii – initiator, Primarul municipiului Suceava
  25. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Curtea Domneasca nr.6, bl.11 – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotarâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru analiza pierderilor de apa rece si apa calda la nivelul asociatiilor de proprietari si a Regulamentului de functionare a acesteia – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotarâre privind reorganizarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava si înfiintarea Autoritatii locale de transport – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotarâre privind actualizarea statului de functii al Directiei Tehnice – Coordonare Servicii publice – initiator, Primarul municipiului Suceava;
  30. Diverse.

  PRIMAR,

  ION LUNGU

      Avizat pentru legalitate,

              Secretar municipiu

                                                         Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 3.777
  Din 23.11.2007

loading...