LICITATIE PUBLICA in vederea inchirierii unui spatiu proprietate publica a municipiului Suceava

Primaria Municipiului Suceava