MIMMCTPL va constitui comisii de pregatire a procesului de privatizare si secretariate pentru 7 societati

Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale va constitui comisii de pregatire a procesului de privatizare si secretariate aferente acestora, a hotarât guvernul în ultima sedinta de guvern.

Potrivit actului normativ, MIMMCTPL este mandatat sa realizeze procesul de privatizare, prin oferta publica secundara, pentru sapte societati comerciale din turism la care detine actiuni în numele statului: S.C. Athene Palace S.A. Bucuresti, S.C. Lido S.A. Bucuresti, S.C. Predeal S.A. Predeal, judetul Brasov, S.C. Robinson S.A. Predeal, judetul Brasov, S.C. Litoral S.A. Constanta, S.C. Mamaia S.A. Mamaia, judetul Constanta, S.C. Neptun-Olimp S.A. Neptun, judetul Constanta.

Ministerul este împuternicit sa realizeze, inclusiv prin acordarea de mandate speciale reprezentantilor sai în adunarea generala a societatilor comerciale, urmatoarele actiuni, fara a se limita la acestea:

    * Aprobarea listarii actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti si a modificarilor actelor constitutive ale societatilor comerciale, pentru îndeplinirea criteriilor de listare stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    * Contractarea unor servicii de consultanta pentru realizarea unor analize diagnostic preliminare, în vederea identificarii problemelor juridice si economico-financiare a caror solutionare necesita adoptarea unor acte normative si/sau juridice, în scopul reglementarii ori implementarii unor masuri speciale în derularea procesului de privatizare si promovarea acestora de catre MIMMCTPL;
    * Organizarea selectarii societatilor de servicii de investitii financiare care vor intermedia ofertele de vânzare de actiuni si încheierea contractelor de prestari de servicii cu acestea;
    * Luarea masurilor necesare pentru pregatirea si derularea ofertelor publice, respectiv elaborarea prospectelor preliminare, efectuarea unor analize sau studii preliminare de sondare a pietei, aprobarea si însusirea de catre adunarile generale ale actionarilor si MIMMCTPL a prospectelor, definitivarea, finalizarea si aprobarea prospectelor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, efectuarea publicitatii ofertelor de vânzare, derularea si închiderea ofertelor publice, precum si alocarea actiunilor, îndeplinirea formalitatilor de cotare la Bursa de Valori Bucuresti, modificarea structurii actionariatului si înregistrarea în registrul actionarilor societatii si altele asemenea;
    * Luarea masurilor care se impun pentru administrarea eficienta a patrimoniului societatilor comerciale.

Comisiile de pregatire a procesului de privatizare vor avea ca principale atributii:

    * Analiza derularii etapelor procesului de privatizare si porpunerea de masuri concrete pentru eficientizare;
    * Propunerea masurilor necesare adaptarii strategiei de privatizare, inclusiv prin promovarea unor proiecte de acte normative sau juridice;
    * Elaborarea propunerilor de reorganizare, restructurare si administrare apreciate ca oportune pentru derularea în bune conditii a procesului de privatizare;
    * Organizarea selectarii consultantilor, societatilor de servicii de investitii financiare, evaluatorilor si altele asemenea;
    * Conducerea negocierilor si încheierea contractelor de prestari de servicii/consultanta/intermediere/mandat, ce vor fi încheiate în cadrul procesului de pregatire a privatizarii.

Componenta comisiilor si a secretariatelor aferente, precum si durata de functionare a acestora, se stabilesc prin ordin al ministrului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Pâna la finalizarea tranzactiilor, membrii comisiilor si secretariatelor aferente vor beneficia de o indemnizatie lunara ce nu poate depasi 1.500 lei, în cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor fiecarei societati comerciale.