DISPOZIȚIE privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 30 octombrie 2008, ora 14

          Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 
            În baza prevederilor art.39 alin. 1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

                  DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 octombrie 2008, ora 14 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

   1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.09.2008;
   2. Proiect de hotărâre privind efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – inițiator primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008 – inițiator primarul municipiului Suceava;
   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2008 – inițiator primarul municipiului Suceava;
   5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008 – inițiator primarul municipiului Suceava;
   6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Colegiul Național “Petru Rareș” –                               inițiator primarul municipiului Suceava;
   7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat –                                inițiator primarul municipiului Suceava;

   8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ –                              inițiator primarul municipiului Suceava;
   9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul Etic al Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – inițiator primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Suceava” sportivei Cristina Casandra – inițiator primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiții “Drumuri și parcări DN29 cartier Burdujeni – et.II, municipiul Suceava” –                               inițiator primarul municipiului Suceava;

  12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiții “Rețele alimentare cu energie electrică sală sport Școala generală nr.9, municipiul Suceava, județul Suceava” – inițiator primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiții “Deviere rețea alimentare cu apă și canalizare pentru construirea Sălii de sport a Școlii nr.9, municipiul Suceava, județul Suceava –                                inițiator primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind adoptarea Planului Urban de Management al Mediului pentru Municipiul Suceava –                               inițiator primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. MASTER CON S.R.L. – inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. CONELTEX S.R.L. – inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. ACULAR S.R.L. – inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. COMAT S.R.L. – inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant IACOB ADRIAN – inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC DETALIU – solicitant DANILEVICI LUCIAN– inițiatori primarul municipiului Suceava și viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc;
  21. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Societatea Științifică “Cygnus” – centru Unesco și redacția revistei de matematică “Sinus” – inițiator primarul municipiului Suceava;

  22. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale – inițiator primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către E-ON Moldova a terenului în suprafață de 0,25 mp situat în Suceava, str. Ștefan Tomșa nr.17H – inițiator primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amplasării unor stâlpi necesari pentru extinderea rețelei pentru comunicații electronice din municipiul Suceava DN29 – inițiator primarul municipiului Suceava;

  25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiul Suceava în vederea extinderii și modernizării unor spații comerciale – inițiator primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 alin.10 din HCL nr.267 din 29.11.2007, respectiv art.3 al. 15 din HCL nr. 16 din 31.01.2008 privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit – inițiator primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare – inițiator primarul municipiului Suceava;

  28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii și modernizării spațiului din bdul 1 Decembrie 1918 f.n. – inițiator primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit – inițiator primarul municipiului Suceava;

  30. Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate – inițiatori consilierii locali Barbă Niculai, Săndulescu Monica Loredana, Tataranu Costel, Tcaiuc Nelu Vasile, Iordache Virginel;
  31. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru analiza pierderilor de apă rece și apă caldă la nivelul asociației de proprietari – inițiator primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune prin licitație publică deschisă a serviciului public de salubrizare menajeră a municipiului Suceava nr.15790/18.04.2007 – inițiator primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul Suceava – inițiator primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava și unele servicii publice de subordonarea locală – inițiator primarul municipiului Suceava;
  35. Adresa Colegiului Tehnic “Petru Mușat” Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.213/7.10.2008 și adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, înregistrată la nr. 217/21.10.2008;
  36. Diverse.

                                          PRIMAR

                                        ION LUNGU 

        Nr. 2898    Avizat pentru legalitate,

                                                    secretar municipiu

    din 24.10.2008                          jr. IOAN CIUTAC
 

loading...