ANUNT LICITATIE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA cu sediul în Bdul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizează la sediul acesteia,

LICITAŢIE INTERMEDIARĂ

pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2012, în volum de 77 mii mc, din fondul forestier de stat şi administrat, în data de 5 octombrie 2012, orele 9 00, de la ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, Stulpicani. Gura Humor, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Mălini, Dolhasca, Pătrăuţi şi Adâncata.

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.

Cantităţile scoase la licitaţie şi preţurile de începere pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Direcţiei Silvice Suceava şi pe internet la adresa www.silvasv.ro (opţiunea licitaţii pe picior).

Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceava organizează o preselecţie la sediul acesteia în datele de 28 septembrie 2012, între orele 9-13.30 şi 1 octombrie 2012, între orele 9-16.

Pentru participarea la licitaţie, persoanele juridice vor depune documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010, şi anume:

• Certificat de atestare (pentru exploatare) în original şi în copie, completat la zi;
• Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;
• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la structura acţionariatului societăţii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 90 de zile);
• Copie după actele societăţii: statut (act constitutiv) şi încheierea de înfiinţare de la Tribunal, certificat de înmatriculare, acte adiţionale, autorizaţia de confecţionare şi încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-producţie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

NU VOR FI ADMIŞI LA LICITAŢIE AGENŢII ECONOMICI CARE:

• Au datorii (indiferent de natura lor) la Direcţia Silvică Suceava sau la alte direcţii silvice;
• Nu au certificatele de atestare a capacităţii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masă lemnoasă contractate;
• Se află în litigiu cu Direcţia Silvică Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
• Nu au depus toată documentaţia de preselecţie solicitată, nu au participat la preselecţie şi nu au semnat de primire a caietului de sarcini, nu au depus garanţia de contractare;
• Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Direcţia Silvică Suceava şi a dus la rezilierea respectivelor contracte;
• Persoanele juridice la care sunt asociaţi sau acţionari persoane fizice care au aceste calităţi şi la alte societăţi comerciale (persoane juridice) ce au datorii la subunităţile R.N.P.-Romsilva, ce au reziliat contracte din vina lor ori nu au încheiat contractele în termenul legal după adjudecare.

Persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie se vor putea înscrie până în data de 1 octombrie 2012, orele 16.00.

La înscrierea la licitaţie se va achita un tarif de participare de 180 lei şi garanţia de contractare aferentă masei lemnoase din partizile pe care persoana juridică intenţionează să le liciteze, funcţie de volumul acestora, conform prevederilor Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor juridice şi cu ocazia preselecţiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

Alte detalii se pot obţine de la Biroul Comercial-producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 116/227.

loading...