ANUNŢ

 

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 20.01.2014 selecţia de dosare pentru ocuparea a 5 posturi de ingineri silvici la Ocoalele silvice Vatra Dornei, Pojorîta, Moldoviţa, Frasin şi Marginea, de către absolvenţi ai promoţiei 2013.

Criterii / condiţii pentru selecţia dosarelor:

–    să depună la dosar documentele obligatorii, necesare angajării: copie după actul de identitate; copie după diploma/adeverinţa de absolvire a facultăţii; curriculum vitae, adeverinţă privind starea de sănătate de la medicul de familie, în original, cerere de angajare, în original;

–   să fie absolvent promoţia 2013;

–  să fie absolvent al unei facultăţi /secţii de silvicultură, acreditată de către ARACIS;

–   să aibă media de absolvire a facultăţii /secţiei minim 7,00;

–   să aibă minim nota 8,00 la examenul de licenţă;

–   să aibă domiciliul stabil în judeţul Suceava;

–  să aibă abilităţi pentru utilizarea calculatorului;

–   să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (prioritar limba engleză sau limba germană);

–   să completeze şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere, privind incompatibilitatea, conform art.35 din Contractul colectiv de muncă, în vigoare (formular tip pus la dispoziţie de către Direcţia Silvică Suceava).

Dosarele se depun la  Direcţia Silvică Suceava- Biroul Resurse Umane, până la data de 17.01.2014, ora 14,00.

Pot face obiectul angajării numai acei absolvenţi care au îndeplinit criteriile/condiţiile sus menţionate.

În situaţia în care se va înregistra un număr mai mare de candidaţi selectaţi, se va proceda la evaluarea acestora, pe bază de dosar şi de susţinere a unui test grilă.

Candidaţii declaraţi reuşiţi, după evaluare, vor fi angajaţi, pe perioadă determinată, de un an, din care primele şase luni perioadă de stagiatură.