În anul 2016 vor fi acordate 325 de gradaţii de merit cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din judeţul Suceava

Un număr de 325 de gradaţii de merit vor fi acordate personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sucevean începând cu 1 septembrie 2016, pe o durată de cinci ani, rezultate în urma aplicării formulei de calcul stabilite de metodologia de organizare a concursului de acordare a gradaţiilor de merit.

Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava a aprobat numărul gradaţiilor de merit ce vor fi acordate  în anul 2016 personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţul Suceava.

Astfel, pentru personalul didactic vor fi acordate 312 gradaţii de merit din care 40 pentru profesorii din învăţământul preprimar şi 50 pentru cei din învăţământul primar, 22 pentru profesorii care predau disciplina limba şi literatura română, 18 pentru cei care predau matematica, 17 pentru profesori care predau în învăţământul special, 12 pentru profesorii de limba engleză, 11 pentru profesori de educaţie fizică şi sport, 10 pentru profesorii de limba fanceză, câte 8 pentru profesorii de religie, biologie şi geografie, câte 7 pentru profesorii de fizică, chimie, istorie şi informatică, câte şase gradaţii de merit pentru profesorii care predau discipline socio-umane şi educaţie muzicală, etc.

profesor

Totodată, vor fi acordate 3 gradaţii de merit pentru consilieri şcolari şi una pentru profesori logopezi din cadrul CJRAE, iar pentru disciplinele tehnice vor fi acordate 22 de gradaţii de merit, din care 2 pentru maiştrii instructori, 4 pentru profesorii de educaţie tehnologică, 16 pentru inginerii care predau discipline tehnice.

Tot în anul 2016 vor fi acordate 26 de gradaţii de merit pentru cei care deţin funcţii de conducere, îndrumare şi control.

Pentru personalul didactic auxiliar sunt prevăzute 13 gradaţii de merit, din care 3 pentru informaticieni/ ingineri de sistem, câte două pentru bibliotecari şi administratori de patrimoniu şi câte una pentru laboranţi, pedagogi, tehnicieni, instructor de educaţie extraşcolară, personal medical şi supraveghetor de noapte.

În judeţul Suceava sunt 7828 de norme didactice şi 1010 norme de didactic auxiliar.

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină candidaţii în urma evaluării dosarelor este de 70 de puncte.

Potrivit ISJ Suceava, numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit pentru aplicarea procentului de 16 la sută din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pentru o perioadă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă,  din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2016.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu o vechime de cel puţin patru ani în învăţământul preuniversitar, care au obţinut performanţe în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană, naţională sau internaţională, în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2015 şi care au primit calificativul “Foarte bine” în fiecare an din perioada evaluată.

Potrivit graficului desfăşurării concursului de acordare a gradaţiei de merit, în perioada 1-18 martie 2016, candidaţii întocmesc şi depun dosarele de înscriere în concurs şi obţin avizul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, iar în perioada 21-30 martie directorii unităţilor de învăţământ depun la ISJ Suceava dosarele candidaţilor, pe zone, în intervalul orar 9,00-16,00.

În perioada 1-22 aprilie are loc evaluarea dosarelor de către membrii evaluatori ai consiliului consultativ şi se elaborează raportul referitor la activitatea candidatului în specialitate, în perioada 25 aprilie-13 mai este prevăzută verificarea dosarelor depuse şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare, iar în perioada 16-17 mai Consiliul de Administraţie al ISJ aprobă lista ce cuprinde punctajele acordate în urma evaluării, apoi lista cu punctajele acordate în urma evaluării va fi afişată în data de 18 mai.

Depunerea contestaţiilor va avea loc în perioada 19-20 mai, soluţionarea acestora este prevăzută pentru perioada 23-25 mai.

Validarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit şi afişarea acestora va avea loc în perioada 26-27 mai, iar în perioada 30-31 mai va fi înaintată MECŞ lista cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit.

Pentru personalul didactic auxiliar, la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit se pot înscrie angajaţii care au o vechime în învăţământul preuninersitar de cel puţin patru ani, care au avut perfomanţe în activitate în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2015, şi au avut calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar, în perioada evaluată.

ISJ Suceava a publicat pe site-ul instituţiei Metodologia concursului de acordare a gradaţiei de merit 2016, procedura operaţională de organizare a concursului de acordare a gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar, informaţii despre ponderea şi repartizarea gradaţiilor de merit în 2016, precum şi modelul fişelor de înscriere atât pentru personalul didactic,cât şi pentru personalul didactic auxiliar.  (Liliana Bujdei)