Serviciile medicale la cerere se platesc

Serviciile medicale efectuate la cererea asiguraţilor din judeţul Suceava vor fi plătite de solicitanţi, pentru acestea medicii nemaieliberând bilet de trimitere şi nici reţete în regim compensat sau gratuit, potrivit proiectului privind normele metodologice la contractul-cadru pe 2011-2012. De asemenea, începând cu data implementării sistemului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor avea obligaţia de a solicita acest document titularilor. În caz contrar, serviciile acordate nu vor mai fi decontate, cu excepţia celor prevăzute în pachetul minimal (urgenţe medico-chirurgicale, boli cu potenţial endemo-epidemic la nivelul spitalelor, în ambulatoriu şi imunizările, urmărirea sarcinii şi lăuziei).

Potrivit proiectului, pentru creşterea transparenţei, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să afişeze pe site-urile lor, pe lângă valorile contractelor furnizorilor de servicii medicale, şi punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit această valoare (pentru segmentele de asistenţă medicală la care sunt prevăzute astfel de criterii).

Medicii de familie au obligaţia să editeze datele medicale minime ale asiguraţilor înscrişi pe lista proprie în cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al acestora, la prima prezentare a asiguratului şi ulterior să actualizeze aceste date, odată cu implementarea cardului naţional.

Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer, conform unui model standardizat la nivel naţional.

De asemenea, proiectul prevede că, pentru evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie şi prescripţiile medicale aferente, trimestrial, respectiv lunar, în funcţie de schema de monitorizare a fiecărei boli cronice.

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie pe trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice dacă acesta, în trimestrul respectiv, nu a beneficiat de nici o consultaţie în condiţiile prevăzute.

Pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 30/31 de zile. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/92 de zile inclusiv.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

Pentru fitoterapie şi homeopatie, casele de asigurări de sănătate decontează maximum două consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic.

Serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi şi logopezi (ce fac obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate) vor putea fi raportate de medicii de specialitate şi decontate de casele de asigurări de sănătate la nivelul unui punctaj mediu pe zi. Lista specialităţilor medicale care pot raporta servicii conexe s-a extins, pe lângă medicii oftalmologi, neurologi şi psihiatri fiind introduşi şi medicii cu specialitate oncologie medicală, boli metabolice pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea post-transplant şi bolile rare, medicii cu specialitate nefrologie pentru starea predializă.

Valabilitatea biletelor de trimitere este de 30 zile calendaristice de la data emiterii acestora, excepţie făcând cele pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate, diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, care au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, cu condiţia ca şi medicaţia să fi fost prescrisă pentru acelaşi interval de timp.

Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 60 de zile. În 10 zile de la emiterea biletului de trimitere, asiguratul are obligaţia să se programeze la un furnizor de servicii paraclinice, în boli metabolice pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea post-transplant şi bolile rare, medicii cu specialitate nefrologie pentru starea predializă.

loading...