Bonuri valorice la plata facturilor pentru incalzirea locuintelor


Intră acum și în grupul de

Potrivit normelor, de drepturile prevazute de OG nr. 55/2004 beneficiaza familiile si persoanele care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.

Persoanele singure si familiile care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile OG nr. 5572004 daca se afla in una din urmatoarele situatii:
– cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
– cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara, prevazuta de lege
– apatrizii care au domiciliul, sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

In cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat sau gaze naturale, ajutorul se acorda pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia, in luna anterioara depunerii cererii.

Prin membri de familie se intelege si persoanele intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale au obligatia sa transmita directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la data de 31 august a fiecarui an, lista cuprinzand titularii de contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat si a gazelor naturale, consumatori individuali sau, dupa caz, asociatii de proprietari/chiriasi, precum si lista cu beneficiarii de ajutoare pentru incalzirea din sezonul rece anterior

Primarilor le revine obligatia de a transmite directiilor teritoriale lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat.

Pe baza listelor primite de la furnizorii de energie, respectiv primari, directiile teritoriale vor transmite, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an, formularele tipizate continand cererea si declaratia pe propria raspundere, atat titularilor de contracte individuale de furnizare a energiei termice si gaze naturale, cat si asociatiilor de proprietari/chiriasi, Cei care nu au intrat in posesia formularea tipizate se pot adresa telefonic directiei teritoriale, in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, pentru obtinerea acestora. In acest sens, in cadrul fiecarei directii teritoriale, va fi infiintata, incepand cu 1 septembrie 2004, o linie telefonica speciala destinata informarii populatiei cu privire la ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Formularele completate se pot transmite, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, directiei teritoriale in a carei raza se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, cu confirmare de primire, dupa cum urmeaza:
– prin posta
– prin posta electronica
– prin intermediul asociatiei de proprietari/chiriasi
– la sediul directiei teritoriale.

Pe baza datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere, directorul executiv al directiei teritoriale aproba si stabileste cuantumul lunar al ajutorului sau, dupa caz, respinge prin decizie dreptul la ajutor.

Directorii executivi ai directiilor teritoriale au obligatia de a transmite titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, decizia de aprobare a dreptului, insotita de 5 bonuri valorice (reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru fiecare luna din perioada sezonului rece ) sau de 12 bonuri valorice (reprezentand ajutorul lunar, in cazul in care acesta se acorda pe o perioada de 12 luni).

In cazul solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului, directorii executivi le vor comunica decizia motivata privind respingerea cererii.

In cazul titularilor individuali de contracte de furnizare care sunt beneficiari de pentru incalzirea locuintei, furnizorii transmit lunar factura reprezentand contravaloarea consumului de energie termica sau de gaze naturale, pe care vor fi mentionate suma de plata cu bonuri valorice si suma de plata in numerar.

Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi, titulare de contracte de furnizare a energiei termice sau gaze naturale, furnizorii transmit factura lunara, reprezentand consumul la nivelul asociatiei, insotita de un borderou cuprinzand consumatorii individuali din cadrul asociatiei, inclusiv titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si sumele aprobate cu acest titlu de directia teritoriala. Asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile pe consumatori individuali si de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plata, atat in bonuri valorice, cat si in numerar.

In cazul in care cheltuielile nu depasesc valoarea ajutorului, ele se achita cu bonuri valorice, iar in cazul in care sunt mai mari decat valoarea ajutorului, diferenta se achita in numerar.

Termenul final pana la care titularul ajutorului poate achita cu bonuri valorice contravaloarea energiei termice sau a gazelor naturale utilizate pentru incalzirea locuintei este:
– 30 iunie a fiecarui an, pentru bonuri valorice reprezentand ajutorul acordat numai in perioada sezonului rece
– 31 ianuarie a anului urmator, pentru bonurile valorice reprezentand ajutorul acordat pentru o perioada de 12 luni

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Plata ajutorului din Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 se efectueaza integral, o singura data pentru toata perioada aprobata.

In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

Directorii executivi ai directiilor teritoriale pot dispune efectuarea de anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere.

In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei sau modificari ce conduc la diminuarea cuantumului ajutorului, directorul executiv al directiei teritoriale emite decizie privind incetarea dreptului sau, dupa caz, stabilirea noului cuantum.

Incetarea dreptului sau modificarea cuantumului ajutorului se face incepand cu luna urmatoare inceperii anchetei sociale.

Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim special de tiparire, inscriere si numerotare care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se distribuie de catre directiile teritoriale titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei care utilizeaza energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale.

Fiecare bon valoric este valabil numai daca are inscris seria si numarul sub care a fost inseriat si cuprinde obligatoriu urmatoarele:
– institutia emitenta – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
– date referitoare la anul si luna pentru care poate fi utilizat;
– tipul de incalzire pentru care se acorda ajutorul – energie termica sau gaze naturale;
– spatiu pentru inscrierea de catre directia teritoriala a numelui si prenumelui, a codului numeric personal si a adresei titularului de ajutor de incalzire;
– cuantumul ajutorului de incalzire prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 care va fi tiparit diferit, functie de tipul de incalzire si perioada pentru care se acorda ajutorul;
– spatiu destinat semnaturii titularului ajutorului, precum si semnaturii si stampilei directiei teritoriale si a furnizorului de utilitati.

Falsificarea bonurilor valorice se pedepseste conform legii.

Gestionarea bonurilor valorice se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale. Evidenta contabila a operatiunilor privind achizitionarea, emiterea si utilizarea bonurilor valorice se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cazul in care valoarea nominala a bonului valoric este mai mare decat cheltuielile lunare efectuate cu energia termica sau gazele naturale, utilizarea acestuia este considerata integrala si este interzisa acordarea titularului a unui rest de bani la bonul valoric.

Titularii bonurilor valorice au obligatia sa restituie pe baza de proces verbal de predare-primire directiilor teritoriale bonurile valorice in urmatoarele situatii: in cazul in care cunatumul ajutorului de incalzire a fost modificat, in cazul incetarii dreptului la ajutorul de incalzire.

Bonurile valorice se completeaza sau, dupa caz se anuleaza numai de catre personalul autorizat din cadrul directiilor teritoriale. Bonurile valorice se anuleaza in urmatoarele situatii: sunt deteriorate sau prezinta modificari, adaugiri sau stersaturi, sunt pierdute sau sustrase, , sunt nedistribuite catre titulari.

In cazul pierderii, deteriorarii ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – SA., directiile teritoriale, asociatiile de proprietari/chiriasi, furnizori de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale au dupa caz, urmatoarele obligatii: sa anunte in scris directiile teritoriale, in termen de 72 de ore de la constatarea pierderii, deteriorarii ori sustragerii, iar in cazul sustragerii si organele de politie, sa transmita in scris Companiei Nationale”Imprimeria Nationala” – SA., in termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.

Bonurile valorice anulate datorita deteriorarii fizice, fie prin modificari, adaugiri sau stersaturi sau datorita nedestribuirii catre titular se restituie de catre directiile teritoriale Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” – SA. pe baza de aviz de insotire si proces verbal de predare-primire, urmand a fi distruse contra cost.

Bonurile valorice distribuite catre titularii ajutorului de incalzire care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termica sau gaze naturale si care au fost returnate de catre furnizor de utilitati, precum si cele restituite in cazul in care cuantumul ajutorului de incalzire a fost modificat si in cazul incetarii dreptului la ajutorul de incalzire, se pastreaza de directiile teritoriale pe o perioada stabilita potrivit legii.

In aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si internelor pot emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin comun.


Intră acum și în grupul de