Reglementari noi in domeniul asistentei sociale si de protectie a copilului


Intră acum și în grupul de

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmeaza sa se infiinteze in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judetului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.
Directia Generala realizeaza la nivel judetean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucuresti, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
Regulamentul-cadru de organizare si functionare prevede drept functii principale ale directiei:
· functia de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, planul de asistenta sociala pentru prevenire si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie,
· functia de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectia copilului la nivelul judetului, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti,
· functia de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie
· functia de colaborare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Pentru a se asigura functionarea directiei si desfasurarea activitatii acesteia in conditii de eficienta, in Regulament este specificata structura organizatorica minima obligatorie a acesteia, fiind enumerate serviciile care in mod obligatoriu urmeaza a fi infiintate:
1. compartimentul pentru ingrijire de tip familial in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;
2. compartimentul pentru ingrijire de tip familial in domeniul protectiei copilului;
3. compartimentul pentru ingrijire de tip rezidential in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte;

4. compartimentul pentru ingrijire de tip rezidential in domeniul protectiei copilului;
5. compartimentul de interventie in regim de urgenta in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte; in cadrul acestuia se organizeaza si functioneaza telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenta ale persoanelor adulte;
6. compartimentul de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic si migratie;
7. compartimentul de interventie in regim de urgenta in domeniul protectiei copilului; in cadrul acestuia se organizeaza si functioneaza ” telefonul copilului”;
8. compartimentul de evaluare a copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal;
9. compartiment de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati;
10. compartimentul de evaluare si monitorizare in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
11. compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
12. compartimentul antisaracie si prevenire a marginalizarii sociale;
13. secretariatul comisiei pentru protectia copilului;
14. secretariatul comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;
15. compartimentul resurse umane;
16. compartimentul economic si financiar contabil;
17. compartimentul tehnic, achizitii publice si administrativ;
18. compartimentul juridic si contencios;
19. compartiment audit;
20. compartimentul de relatii cu publicul.
Consiliul judetean poate aproba organizarea si a altor servicii decat cele mentionate, asigurand resursele necesare functionarii acestora.
Hotararea reglementeaza atributiile pe care directia le are in domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, si al drepturilor copilului. Astfel, in domeniul protectiei copilului, directia:
· intocmeste raportul de evaluare psihosociala initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciale;
· asigura si controleaza modul de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
· identifica familii sau persoane care pot lua in plasament copilul;
· identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii;
· incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua a asistentilor maternali profesionisti atestati;
· evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
· acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
· evalueaza si monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
· reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile legate de plasamentul copilului si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau revocarea acestuia;
· reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile legate de hotararea masurii de supraveghere specializata si propune comisiei dupa caz mentinerea, modificarea sau revocarea acesteia;
· indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;
· identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii;
· evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
· monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi;
· sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit.
In termen de cel mult un an de la reorganizarea Directiei Generale se va asigura incadrarea in totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificari care are competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate.
Finantarea Directiei generale se asigura din bugetele consiliilor judetene, respectiv bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti si din surse extrabugetare.
Totodata, Executivul a adoptat o Hotarire cu privire la atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului indeplineste urmatoarele functii:
· functia de strategie;
· functia de reglementare;
· functia de administrare;
· functia de reprezentare;
· functia de autoritate de stat.
In exercitarea functiilor sale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului indeplineste urmatoarele atributii principale:

A. in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului:
· elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
· coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniu; evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora;
· identifica nevoile de formare a personalului implicat in protectia si promovarea drepturilor copilului si colaboreaza cu institutiile abilitate de lege la fundamentarea si elaborarea de programe care sa raspunda acestor nevoi;
· elaboreaza proiecte de acte normative, in vederea armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;
· elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;.
· elaboreaza metodologia de autorizare si criteriile de evaluare a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul sau de activitate;
· autorizeaza organismele private de nationalitate straina sa desfasoare activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
· organizeaza evidenta la nivel national a tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care activeaza in domeniul sau de activitate, precum si a serviciilor prestate de acestea;
· propune Guvernului recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publica, in conditiile legii;
· centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si elaboreaza rapoartele prevazute la art.44 pct.1 din aceasta conventie;
· asigura controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul propriu si a modului in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare;
· propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate;
· propune autoritatilor competente suspendarea sau incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica copilului;
· ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor sau institutiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte sau fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul drepturilor copilului, la care Romania este parte;
· initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului.

B. in domeniul prevenirii separarii copilului de parinti si al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de parinti:
· elaboreaza norme, standarde si metodologii pentru functionarea serviciilor care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, precum si protectia speciala a copilului;
· elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului;
· licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate;
· asigura la nivel national, evidenta acestor servicii;
· realizeaza inspectii cu privire la modul in care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copiilor; asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai si a celor de protectie speciala a copilului precum si a activitatii desfasurate de Comisiile pentru protectia copilului.

C. in domeniul economico-financiar:
· gestioneaza bunurile proprietate publica si privata a statului pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz; gestioneaza sau dupa caz, monitorizeaza gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul sau de activitate;
· finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza proiecte in cadrul programelor de interes national;
· propune si fundamenteaza adoptarea masurilor necesare pentru asigurarea finantarii adecvate a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului este condusa de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului are si un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici, numit pe baza de concurs sau examen, in conditiile legii.
Ambele hotariri intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.


Intră acum și în grupul de