MAREA LICITA#354IE DE PRIM#258VAR#258

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

ORGANIZEAZĂ

MAREA LICITAŢIE DE PRIMĂVARĂ

pentru masă lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2005, in datele de 30 si 31 martie 2005. orele 9°°, la sediul acesteia, după cum urmează:
• Pe 30 martie 2005 pentru ocoalele sil
vice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra
Dornei, lacobeni, Cirlibaba, Breaza, Cimpulung
Moldovenesc, Vama si Frasin;
• Pe 31 martie 2005 pentru ocoalele silvice:
Gura Humorului, Marginea, Făleau, Brodina, Mălini,
Rişca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi si Adincata;

LICITAŢIA VA FI PUBLICĂ, DESCHISĂ, CU STRIGARE


Cantităţile scoase la licitaţie si preturile de incepere pe partizi se pot consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Direcţiei Silvice Suceava si pe internet la adresa www.silvasv.ro (opţiunea licitaţii pe picior) incepand cu data de 14 martie 2005.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune, cu cel puţin 10 zile inainte de data licitaţiei, documentaţia de preselectie. conform HG. nr. 85/29.01.2004, si anume:
• Solicitarea de participare la preselectie inregis
trata in registrul de corespondenţa al agentului eco
nomic, cuprinzind datele de identificare a agentului
economic: denumire, sediu, adresa, telefon, fax,
e-mail, cont bancar, numele in clar al conducătorului
agentului economic, semnătura şi ştampila acestuia;
• Certificat de atestare in original, valabil, emis de
către Comisia Naţională de Atestare a agenţilor eco
nomici, completat la zi de către toate direcţiile silvice
unde au exploatat masă le