MAREA LICITA#354IE DE PRIM#258VAR#258


Intră acum și în grupul de

cu sediul in Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

ORGANIZEAZĂ

MAREA LICITAŢIE DE PRIMĂVARĂ

pentru masă lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2005, in datele de 30 si 31 martie 2005. orele 9°°, la sediul acesteia, după cum urmează:
• Pe 30 martie 2005 pentru ocoalele sil
vice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra
Dornei, lacobeni, Cirlibaba, Breaza, Cimpulung
Moldovenesc, Vama si Frasin;
• Pe 31 martie 2005 pentru ocoalele silvice:
Gura Humorului, Marginea, Făleau, Brodina, Mălini,
Rişca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuţi si Adincata;

LICITAŢIA VA FI PUBLICĂ, DESCHISĂ, CU STRIGARE


Cantităţile scoase la licitaţie si preturile de incepere pe partizi se pot consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Direcţiei Silvice Suceava si pe internet la adresa www.silvasv.ro (opţiunea licitaţii pe picior) incepand cu data de 14 martie 2005.
Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune, cu cel puţin 10 zile inainte de data licitaţiei, documentaţia de preselectie. conform HG. nr. 85/29.01.2004, si anume:
• Solicitarea de participare la preselectie inregis
trata in registrul de corespondenţa al agentului eco
nomic, cuprinzind datele de identificare a agentului
economic: denumire, sediu, adresa, telefon, fax,
e-mail, cont bancar, numele in clar al conducătorului
agentului economic, semnătura şi ştampila acestuia;
• Certificat de atestare in original, valabil, emis de
către Comisia Naţională de Atestare a agenţilor eco
nomici, completat la zi de către toate direcţiile silvice
unde au exploatat masă lemnoasă;
• Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase
completat la zi;
• Certificatul de bonitate financiară eliberat de bancă;


• Situaţia la zi a datoriilor către alte direcţii silvice
unde au exploatat masă lemnoasă;
• Certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului in anul 2005
cu privire la
structura acţionar latului societăţii;
• Copie după autorizarea de confecţionare a cio
canelor de marcat;
• Copie după incheierea de autentificare prin notari
at a dispozitivelor de marcat, conform Ordinului
M.A.RRM. Bucureşti, nr.71/01.02.1999;
• Copie după actele societăţii: statut, certificat de
inmatriculare, cod fiscal sau cod unic, acte adiţionale,
pentru firmele noi care nu au depus aceste documente
la Biroul Fond Forestier.
Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceava organizează o preselectie la sediul acesteia in datele de 23 si 24 martie 2005. orele 10. după cum urmează:
• in 23 martie 2005 pentru societăţile a căror denumire incepe cu litera „A” pană la litera „K”;
• in 24 martie 2005 pentru societăţile a căror denu¬mire incepe cu litera „L” pană la litera „Z”;

NU VOR FI ADMISI LA LICITAŢIE AGENŢII ECONOMICI CARE:


• Au datorii (indiferent de natura lor) la Direcţia
Silvică Suceava sau la alte direcţii silvice;
• Nu au certificatele de atestare a capacităţii de
exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu vo
lumele de masă lemnoasă contractate;
• Societăţile comerciale la care sunt asociaţi sau
acţionari persoane care au aceste calităţi si la alte
societăţi comerciale care au datorii la subunităţile
RNP;
• Se află in litigiu cu Direcţia Silvică Suceava sau au adus pagube, mari fondului forestier, prin exploatarea

masei lemnoase;
• Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vinzare-cumpăr are incheiate de Direcţia Silvică Suceava şi a dus la rezilierea respectivelor contracte;
• Nu au depus toată documentaţia de preselecţie solicitata, nu au participat la preselecţie şi nu au sem¬nat de primire a caietului de sarcini care precizează condiţiile si procedura de desfăşurare a licitaţiei.
• Agenţii economici care au in structura acţionaria
tului persoane care sunt rude de gradul I cu asociaţii
sau acţionarii unor societăţi care sunt in litigiu sau au
produs pagube Direcţiei Silvice Suceava.
Agenţii economici care indeplinesc condiţiile de participare la licitaţie se vor putea inscrie pină in data de 28 martie 2005, orele 15°°.
La inscrierea la licitaţie se va achita o taxă de participare de 1.500.000 lei si garanţia aferentă masei lemnoase din partizile pe care agentul economic intenţionează să le liciteze, funcţie de volumul acestora conform prevederilor HG 85/29.01.2004. Precizăm că instrumentele de plata a garanţiei vor fi depuse in bancă in vederea incasării. După desfăşurarea licitaţiei sumele aferente partizilor neadjudecate se vor returna agenţilor economici după efectuarea operaţiunilor bancare.
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată va face obiectul unei noi licitaţii organizată in aceleaşi condiţii in data de 5 aprilie 2005, orele 9°°, cu preselecţie si inscriere pe data de 4 aprilie 2005, pană la orele 14°°.
Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor vor fr aduse la cunoştinţa agenţilor economici şi cu ocazia preselecţiei prin inminarea unui caiet de sarcini.
Alte detalii se pot obţine de la Biroul Fond Forestier din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/222498 sau 0230/217685 – interior 245.


Intră acum și în grupul de