Starea judetului Suceava in 2014-buget judetean pe deficit, incasari mai mari la ANAF, crestere de 7 la suta a turismului

Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a prezentat, miercuri, starea economică şi socială a judeţului Suceava în date statistice interpretate şi comparate cu anii trecuţi.

De remarcat este că în anul 2014 bugetul judeţului Suceava a fost deficitar, iar şi în acest an se merge pe un deficit bugetar, deşi încasările făcute de ANAF sunt în creştere, la 1,3 miliarde de lei, fără să fie incluse şi taxele vamale încasate în judeţ.

Totodată, s-a constatat o creştere medie cu 7 la sută a numărului de turişti care au venit în judeţ, fiind înregistrate circa 260.000 de sosiri în unităţile turistice, creşterea fiind de zece procente pentru turiştii români, dar fiind înregistrată o scădere de 3 procente la numărul turiştilor străini.

Vă prezentăm integral analiza prezentată de prefectul Florin Sinescu

 

florin sinescu

Agricultura şi dezvoltarea satului românesc sunt priorităţi ale actualului Guvern. În acest context, relansarea agriculturii la nivelul judeţului Suceava a reprezentat un obiectiv deosebit de important în cursul anului 2014.

Pe parcursul anului 2014 s-a realizat monitorizarea evoluţiei în structură a celor 347.632 ha teren agricol din care: 179.954 ha. teren arabil, 90.512 ha. păşuni, 74.179 ha fâneţe şi 2.987 ha. livezi.

În domeniul producţiei vegetale, la culturile de bază dinamica înregistrată în ultimii ani, a fost ascendentă, după cum se poate observa din reprezentarea grafică. Producția la hectar în anul 2014, a fost: la grâu, secară (3.182kg/ha), la cartof (18.044 kg/ha), plante furajere(19.299 kg/ha) şi legume(16.528 kg/ha.

Efectivele de animale, la data de 31 decembrie 2014, comparativ cu aceeași dată din anii anteriori ,este, de asemenea, redată în graficul pe care îl vizualizați.

În ceea ce priveşte valorificarea producţiei animale, de la efectivele existente la nivelul judeţului, (se observă din graficul prezentat) în anul 2014, s-au obţinut următoarele rezultate: carne total – 59.512 tone viu; lapte vacă – 3.275.200 hl; lapte capră/oaie – 120.250 hl; miere – 405  tone; ouă – 63.100 mii bucăţi.

În domeniul agriculturii ecologice au fost înregistraţi 1.916 operatori iar în cel al produselor tradiţionale a fost  atestată activitatea pentru 25 procesatori de produse tradiționale în domeniul prelucrării laptelui și a cărnii

Monitorizarea şi verificarea realizării acţiunilor prevăzute în Planul Naţional de Inspecţie şi Control a Bolilor Infecto – Contagioase majore; prevenirea apariţiei de toxiinfecţii alimentare şi  realizarea siguranţei alimentelor s-a concretizat  într-un  număr total de 1.225  acţiuni de control, iar în ceea ce privește situația autorizărilor din punct de vedere sanitar veterinar, au fost emise un număr total 1.602 autorizații și avize și 159 ordonanțe de interzicere /suspendare a activităţii.

În ceea ce priveşte  Schemele de sprijin pentru Plăți directe ca mecanism de susținere a producătorilor agricoli, (SAPS), în anul 2014 au fost analizate 57.532 cereri  pentru suprafaţa de 215.489 ha teren cultivat. Valoarea sumei autorizate fiind 107.546,43 mii lei.

Referitor la Măsuri specifice  privind acordarea de ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic și pentru producătorii de lapte și carne au fost depuse 16.174 cereri. și 1.166 pentru  alte scheme de sprijin conform prevedrilor legale

În ceea ce priveşte promovarea formelor moderne şi eficiente în agricultură la nivelul judeţului şi-au desfăşurat activitatea un număr de 102 forme asociative şi 10 grupuri de producători.

La 31.12.2014, stadiul inventarierii terenurilor în baza prevederilor Legii nr 165/2013, a fost de de 61,4 % , astfel, din cele 114 unități administrativ teritoriale de la nivelul judetului 70 au  finalizat documentația și au primit aviz de la  OCPI .

Politica de apărare a Guvernului României a vizat elementele de continuitate strategică pe dimensiunea NATO, U.E. şi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu S.U.A. Activitatea  în acest domeniu, s-a concretizat în acţiuni întreprinse pe linia selecţiei şi recrutării resurselor umane pentru nevoile de apărare ale ţării, pregătirii pentru situaţii de criză, mobilizare şi război a persoanelor cu obligaţii pe linia evidenţei militare din cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice cu sarcini pe linia apărării.

Principalele activităţi desfăşurate, în anul 2014, în domeniul gospodăririi apelor au vizat: exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea lucrărilor hidrotehnice  aflate în administrare, monitorizarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă.  Totodată, s-a efectuat controlul utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape din punct de vedere al funcţionării și al încadrării în baza prevederilor celor 106 autorizații , 102 avize și 54 notificări emise în domeniul de competență.. –

În domeniul regimului silvic, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică este de 344.116 ha fond forestier din care 272.895 ha proprietate publică a statului şi 71.221 ha proprietate a persoanelor fizice şi juridice. În anul 2014, s-au efectuat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 1.350 ha în fondul forestier de stat din care 850 ha împăduriri integrale, valoarea totală 10.560, 43 mii lei.

În ceea ce privește activitatea de control silvic s-au efectuat 629 inspecţii de fond sau parţiale şi 749 controale de exploatare, verificându-se suprafață de

73.200 ha, reprezentând 17% din suprafaţa pădurilor judeţului Suceava, în urma cărora s-a constat tăierea ilegală a 2.273 m.c. masă lemnoasă.

Prevederile bugetare înscrise în bugetul propriu al județului Suceava însumează 537.020,69 mii lei venituri și 571.396,69 mii lei cheltuieli, cu un deficit planificat de 34.376.mii lei, finanțat din excedentul bugetului local, conform prevederilor legale.

La finele anului 2014, încasările realizate au fost de 360.370,43 mii lei, reprezentând 67,11% față de bugetul aprobat, iar plățile nete au fost de 383.021,21 mii  lei, reprezentând 67,03% față de bugetul aprobat.

Execuția bugetară s-a închis cu un deficit de 22.650,78 mii lei, deficit acoperit din excedentul anului 2013.

          În domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, a fost asigurată   inventarierea şi actualizarea evidenţei patrimoniului imobil a celor 518 obiective aflate  în Lista Monumentelor Istorice şi au fost monitorizate intervenţiile asupra monumentelor istorice prin 265 inspecţii şi 246 avize eliberate .

Instituţiile culturale au organizat, 152 de acţiuni cuprinse în Calendarul acţiunilor culturale pe anul 2014 la nivelul judeţului Suceava”. Consiliul judeţean Suceava a susţinut financiar aceste activităţi prin alocarea sumei de 1.452 mii  lei  pentru proiecte pe domenii de activitate precum: susţinerea cultelor religioase recunoscute 1.113 proiecte, în valoare de 1.000 mii lei; acordarea de fonduri pentru susţinerea activităților culturale (simpozioane, manifestări teatrale, apariţii editoriale, etc.) – 14 proiecte în valoare totală de 102 mii  lei

În scopul dezvoltării durabile şi pentru diminuarea disparităţilor de la  nivelul judeţului Suceava, componenta dezvoltare şi administraţie a constituit premisă esenţială pentru anul 2014.

În scopul dezvoltării locale s-a asigurat implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL, la nivelul județului fiind alocate fonduri în sumă de 34.412 mii lei, pentru  61 obiective de dezvoltare a infrastructurii şi de utilităţi.

Pentru dezvoltarea urbană şi amenajarea teritoriului au fost emise 767 autorizaţii/certificate de urbanism/avize.

Activitatea în domeniul calităţii construcţiilor a vizat. monitorizarea a 881 obiective de construcţii. și realizarea a 1.242 acţiuni de control.

Administraţia publică modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcţionari publici, capabil să crească nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor.

La nivelul judeţului Suceava, au  fost inițiate 25 Proiecte de Hotărâri de Guvern, pe care le-a suspus aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, dintre acestea, 5 proiecte fiind aprobate, prin Hotărâre de Guvern.

În cursul anului precedent, administraţia judeţeană a adoptat 224 hotărâri şi 859 dispoziţii ce vizează în special măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean și pentru soluţionarea unor probleme de interes major pentru comunitate, prefectul judeţului  a emis 308 ordine.

În scopul respectării legalităţii actelor administrative, s-a exercitat controlul  asupra unui număr de 48.536 acte administrative emise/adoptate de autorităţile locale  şi judeţene din care 7.566 hotărâri şi 40.970  dispoziţii.

Aplicarea apostilei – supralegalizarea, conform Convenţiei de la Haga din 1961, a actelor oficiale administrative s-a realizat pentru un număr total de 4.324 acte.

În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014, cât și pentru alegerea  Preşedintele României din anul 2014 au fost luate toate măsurile legale  atât pe parcursul etapelor premergătoare cât și în timpul derulării  proceselor electoral.

Pentru atingerea obiectivelor prioritare în domeniul de învăţământ preuniversitar, în anul 2014, activitatea a fost direcţionată pe: dezvoltarea resurselor umane, corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii, activităţi şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, educaţia pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate, dimensiunea europeană şi internaţională a învăţământului românesc.       

În vederea funcţionării eficiente a sistemului de management educaţional, un număr 7.990 cadre didactice şi-au desfăşurat activitate în 806 unităţi de învăţământ pentru un număr total de 116.584 preşcolari şi elevi.

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea învățământului preuniversitar s-a realizat prin promovarea în grade didactice a 1.907 cadre, prin efectuarea 2.361 inspecții de specialitate și prin pregătirea și monitorizarea debutanților în cadrul programelor de formare a 395 cadre didactice

Evenimentul cel mai important organizat de IȘJ Suceava în 2014 este Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică ce a avut loc la Suceava și Gura Humorului la debutul lunii august. Pentru buna desfășurare a evenimentului au fost mobilizați peste 200 de voluntari, elevi, studenți și profesori, ce au însoțit permanent cei  199 elevi şi 109 profesori străini, reprezentând 37 de ţări de pe 4 continente. De remarcat este colaborarea deosebită între partenerii organizatori – Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Societatea științifică CYGNUS -Centru UNESCO, ca principală premisă a succesului Olimpiadei Internaționale.

În domeniul universitar, în cele 9 facultăţi, în care sunt înscrişi 9.200 de studenţi, s-a urmărit corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii, s-au continuat demersurile pentru acreditarea specializărilor autorizate şi extinderea programelor de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat şi post doctorat, prin cele peste 130 programe de studii.

Acţiunile ce au vizat domeniul afacerilor externe la nivelul judeţului Suceava, în anul 2014, au pus un accent deosebit pe consolidarea parteneriatelor cu regiuni din alte state şi pe întărirea cooperării cu ţările vecine.

Potenţialul socio-economic al unităţilor administrativ teritoriale a fost promovat, în cadrul întâlnirilor oficiale cu Ambasadorul  Republicii Federale GERMANIA, Delegația Gărzii Naţionale din Statul Alabama (STATELE UNITE ALE AMERICII ), Delegația Grupului de Colaborare Internațională a Cancelariei Mareșaluilui Voievodatului Malopolska din POLONIA, Consulul Republicii MOLDOVA și șeful adjunct de misiune diplomatică al Regatului Unit al MARII BRITANII și IRLANDEI DE NORD .

Consiliul Judeţean Suceava a continuat colaborarea, pe parcursul anului 2014, în baza parteneriatelor şi acordurilor încheiate, cu toate unităţile administrativ – teritoriale partenere, respectiv: Regiunea Schwaben din Germania, Departamentele Mayenne şi de Nord din Franţa, Regiunea Abruzzo din Italia, Regiunile Cernăuţi şi Ivano Frankivsk din Ucraina, Voievodatul Silezia din Polonia şi Regiunea Guizhou din China.

Prefectul judeţului Suceava a participat la lucrările celei de-a– XVII- ediţie a Comisiei mixte interguvernamentale româno-germană pentru problemele etnicilor germani din România ce a avut loc la BERLIN, în cadrul căreia a fost prezentat un Raport privind istoricul minorităţii germane din zona Bucovina şi colaborarea dintre judeţul Suceava şi  regiuni similare din Germania, cu precădere Regiunea Schwaben.

Obiectivul prioritar al administraţiei fiscale este creşterea conformării voluntare a contribuabililor. În vederea realizării acestui obiectiv, măsurile ANAF vizează pe de o parte sprijinirea contribuabililor prin prestarea de servicii moderne–asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor –iar pe de altă parte asigurarea unui tratament echitabil şi nediscriminatoriu, asigurând astfel egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

Principalele venituri la bugetul de stat realizate în anul 2014, comparativ cu anul 2013, au fost:

TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT administrat de ANAF a fost de 1.369, 56 mil lei față de 1.237, 13  mil lei în anul 2013, care are în componență următoarele venituri la:

 • Bugetul de stat (exclusiv încasări din vamă) – 605,88 mil lei față de 526, 86 mil lei în 2013
 • Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătatea ( FNUS)- 218,71 mil lei față de 197,72 mil lei în anul 2013
 • Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 527,99 mil lei  față de 497,16 mil lei în anul 2013
 • Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj16,98 mil lei în anul 2014 față de 15, 39 în anul precedent. (diferențe vizibile în reprezentarea grafică )

La nivelul județului numărul total de contribuabili administrați în anul 2014 au fost de 48.823, din care 23.193 persoane juridice, 18.417 persoane fizice și 1.697 alti plătitori

Pentru recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat, în urma aplicării măsurilor de executare silită s-a încasat suma totală de 126.058 mii lei.   

Activitatea de inspecţie fiscală s-a concretizat într-un număr de 1.372 acţiuni de control la persoane juridice, sumele suplimentare nete atrase fiind în valoare de 164.188,55 mii lei şi 1.136 acţiuni de control la persoanele fizice, sumele nete atrase fiind în valoare de  6.615, 79 mii lei.

          În anul precedent principalele venituri bugetare înregistrate în urma activităţii de operaţiuni vamale de control a fost de  130.827, 47 mii lei.

La nivelul judeţului Suceava, în cursul anului 2014, autorităţile judeţene şi locale au manifestat un interes deosebit pentru finalizarea în condiţii optime a proiectelor aflate în implementare, precum şi pentru atragerea de noi fonduri europene, destinate creşterii calităţii vieţii comunităţii.

În acest sens, au fost monitorizate un număr 135 de proiecte cu o valoare totală de 757.582,93 mii lei, finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) , implementate la nivel judeţean de către unităţi administrativ teritoriale, persoane fizice autorizate, organizaţii non – guvernamentale şi unităţi de cult.

În ceea ce priveşte proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), la nivelul unităților administrativ–teritoriale a continuat implementarea unui număr de 20 proiecte, cu o valoare totală de 35.413, 2 mii euro.

Instituţia prefectului monitorizează distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), până la sfârşitul anului, au fost transportate în judeţul Suceava 75.618 pachete cu ajutoare alimentare, reprezentând 26,8 % din numărul total de pachete alocat de 281.848. Livrarea, (la 31 decembrie) a fost finalizată pentru un număr de 28 de unităţi administrativ teritoriale.

La data de 31.12.2014, numărul total al firmelor în funcţiune pe teritoriul judeţului Suceava era de 29.577 din care: 18.293 persoane juridice (societăţi comerciale, regii autonome, cooperative) şi 11.284 persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale sau individuale.

La finele anului, în judeţul Suceava funcţionau 925 de agenţi economici cu participare străină, cei mai importanţi ca număr şi capital social provin din: Italia, Germania, Austria, Spania, Franţa.

Indicele producţiei industriale, în anul 2014, serie brută, comparativ cu anul 2013, a fost de 119,2%, indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a fost de 107,3%.

Ordinea publică, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi siguranţa cetăţeanului, au fost asigurate prin executarea de misiuni comune, în mediul urban şi rural în vederea combaterii tuturor formelor de criminalitate şi asigurării climatului de ordine.

În perioada de referinţă nu au fost înregistrate evenimente majore pe fondul tulburării ordinii şi liniştii publice, intervenindu-se cu operativitate şi fermitate pentru aplanarea celor 3.025 stări conflictuale, în scădere cu 2.169, comparativ cu anul precedent.

Evoluția criminalității la nivelul județului, evidențiază faptul că în anul 2014, infracţiunile sesizate, au avut un trend ascendent față de anul 2013, printr-o creștere de 4,93% (+845 sesizări) fiind înregistrate 17.980 fapte, la care se adaugă 364 sesizări ale Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și Serviciul Poliție Transporturi Suceava.

În ceea ce privește combaterea criminalității economico-financiară s-au constatat și s-a început urmărirea penală pentru 3.593 infracțiuni economico-financiare, în creștere cu  1.696  infracțiuni comparativ cu anul 2013.

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, în anul 2014, a făcut obiectul a 205 misiuni în urma cărora a fost confiscată  cantitatea de 934.984 pachete ţigarete de provenienţă ucraineană şi moldovenească, în valoare totală de  9.252,11 mii lei.

Prin punctele de frontieră au trecut 1.247.844 persoane faţă de 1.704.563 persoane în anul 2013, iar traficul de mijloace de transport înregistrat a fost de

458 125 mijloace de transport faţă de 577.601 mijloace,  în anul 2013..

Pentru gestionarea situațiilor de urgență, activitatea operativă s-a concretizat în 7.182 ieşiri la intervenţie din care cele mai numeroase au fost 6.989 situaţii de urgenţă, comparativ cu anul 2013, când numărul acţiunilor a fost de 4.702, ceea ce reprezintă o creştere de 48,64%. ( se vede  în reprezentarea grafică )

În ceea ce priveşte ordinea și siguranța publică, în perioada supusă evaluării, au fost organizate şi executate, un număr total de 10.813 misiuni cu un efectiv de 41.886 jandarmi, comparativ cu anul 2013, când a planificat, organizat şi executat un număr de 10.074 misiuni.

În anul 2014, au fost constatate 3.797 de contravenţii (2798 independent şi 919 în cooperare cu poliţia), faţă de perioada similară a anului trecut când au fost aplicate 5964 sancţiuni contravenţionale, valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în acest an fiind de 585.655 lei.

Totodată, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, s-au desfăşurat 381 acţiuni cu caracter educativ – preventiv în diferite medii de interes precum unităţi de învăţământ preuniversitar şi zone de agrement.

În vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog în anul 2014, au fost încheiate la nivel judeţean 21 protocoale şi acorduri de parteneriat/colaborare în scopul realizării activităţilor prevăzute în Planul de acţiune.

În ceea ce priveşte justiţia, în anul 2014, s-a avut în vedere prevenirea, documentarea şi combaterea faptelor de corupţie, în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, au fost organizate şi desfăşurate 133 acţiuni de prevenire la care au participat 2.627 cadre din care: 283 cu funcţii de conducere şi 2.344 cu funcţii de execuţie,  în urma cărora au fost efectuate 30 informări şi 103 instruiri.

Un alt obiectiv important cuprins în Programul de Guvernare îl reprezintă protecţia mediului înconjurător.

În anul 2014 s-a continuat implementarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Suceava”, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 2. Valoarea totală a proiectului este de 218.045,62 mii lei, fără TVA,  prin care se vor construi depozitele conforme de deşeuri (Moara şi Pojorâta), însă, principala problemă existentă în judeţ este cauzată de lipsa depozitelor ecologice pentru deşeuri şi întârzierea finalizării  proiectului menționat.

Astfel, la 31 decembrie 2014  funcționau cinci platforme de stocare temporară autorizate în judeţul Suceava, deşeurile fiind depozitate temporar în aceste amplasamente necesitând a fi transportate la depozitele ecologice de la Moara şi Pojorâta, imediat ce acestea vor deveni funcţionale.

În ceea ce priveşte stadiul reabilitării ecologice a zonelor miniere cu activitatea sistată, în anul 2014 s-au continuat lucrările în perimetrul minier Călimani, în cadrul proiectului „Închidere si ecologizare Cariera Călimani inclusiv Iaz decantare, jud. Suceava”. Valoarea totală a lucrărilor realizate este de 23.310.733 lei.

În vederea îmbunătăţirii calităţii factorilor de mediu, în anul 2014 s-au efectuat 991 inspecţii  în urma cărora s-au aplicat 133 sancţiuni contravenţionale, din care 67 amenzi în valoare totală de 759,6 mii  lei şi 66 avertismente.

În domeniul ocupării forţei de muncă, rata șomajului în cursul anului 2014 a avut o evoluție distinctă față de cea a anului 2013 în perioada iunie – septembrie, creșterea în intensitate a șomajului datorându-se șomerilor neindemnizați, a căror pondere  a crescut în 2014 cu 7% față de aceeași perioadă a anului 2013 urmând ca spre finalul anului cele două parcursuri ale indicatorului să se apropie valoric. Judeţul nostru a încheiat astfel, parcursul anual al acestui indicator cu o rată medie a şomajului de 6,58 %, (se observă din grafic).

Segmentul de şomeri înregistrat în cursul anului 2014, arată că din totalul de 16.440 şomeri înregistraţi la sfârşitul anului 2014, o pondere dominantă de 73,7%, o deţin persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 21,5% persoanele cu nivel de instruire liceal și postliceal şi  doar 4.6 % persoanele cu nivel de instruire universitar.

În cursul anului 2014, s-au înregistrat 26.585 de posturi oferite de angajatori, astfel încât 20.860 de persoane au obținut un loc de muncă, reprezentând o depășire cu 12% a cifrei programate, fapt datorat în mare măsură și celor 5 Burse ale locurilor de muncă organizate.

În cadrul activităţii de control  în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 4.482 de controale la un număr de 4.174de unităţi,  în urma cărora au fost sancţionaţi 733 angajatori, au fost aplicate 1.060 sancţiuni contravenţionale iar valoarea amenzilor aplicate a fost de 1.908,1 mii lei.

Monitorizarea respectării de către angajatori a prevederilor Codului muncii, a prevederilor privind Registrului general de evidenţă al salariaţilor, și a celorlalte prevederi legale în domeniu , au fost efectuate controale, fiind aplicate sancţiuni, și au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, așa cum reiese din prezentările grafice.

La sfârşitul anului 2014, la nivel judeţean se aflau in evidenţă un număr de 184.685 pensionari și au fost înregistrate 14.107 cereri noi  sau de recalculare

Veniturile persoanelor asigurate au fost colectate prin cele 2.059 contracte de asigurare în valoare totală , la sfârșitul anului 2014 a fost de 6.518,17 mii  lei, în creştere faţă de 5.990, 696 mii lei, în anul 2013.

În cursul anului 2014, au fost repartizate 4.810 bilete de tratament, din care au fost valorificate 4.5638,  înregistrând un procent de valorificare de 96,42%.

Gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale de la bugetul de stat, în anul 2014, s-a realizat pentru 177.784 beneficiari prestaţiile sociale însumând 190.677,22 mii lei.

Activitatea de Inspecţie Socială s-a concretizat prin inspectarea a 98 entităţi, din în urma cărora au fost constituite 173 debite, în sumă totală de 357,4 mii  lei

În anul 2014, Comisia de Dialog Social a judeţului Suceava s-a întrunit în 15 şedinţe, lunar sau ori de câte ori au existat solicitări din partea reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor, fiind luate în discuţie şi analizate teme privind: acordarea plăţilor compensatorii pentru persoanele disponibilizate de la SC TERMICA Suceava, acordarea tichetelor de masă pentru salariaţii din unităţile sanitare, acordarea sporului de periculozitate în învăţământ, etc.

În scopul menţinerii stării de sănătate a populaţiei judeţului au fost realizate obiectivele în domeniul sănătăţii, aşa cum derivă din Programul de Guvernare 2013 – 2016  În Registrul unic al cabinetelor medicale, sunt înregistrate un număr total de 1.131 cabinete medicale şi furnizori de servicii medicale, din care 74 au fost luaţi în evidenţă în cursul anului 2014.

Pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc au fost monitorizate acţiunile specifice din cadrul Programelor Naţionale de Sănătate, derulate la nivelul judeţului Suceava în anul 2014, ce vizează bolile transmisibile şi netransmisibile, evaluarea şi promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate, de sănătate a femeii şi copilului.

Reducerea riscului de îmbolnăvire a locuitorilor s-a realizat prin acţiuni de inspecţie sanitară care au totalizat un număr de 15.221controale, cele mai numeroase acţiuni, 3.453 fiind desfăşurate în unităţile cu profil alimentar. Deficienţele de funcţionare constatate cu ocazia controalelor au fost sancţionate, în funcţie de gradul de risc evaluat, prin aplicarea a 656 de sancţiuni, din care 48 amenzi în valoare totală de 50,8 mii lei.

În anul 2014, bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de sănătate în judeţul Suceava, pentru acordarea serviciilor medicale şi farmaceutice de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a fost de 388.871,7 mii lei, în creştere cu 6 % comparativ cu cel alocat în anul 2013.

Plăţile efectuate pentru serviciile prestate către asiguraţi, în baza actelor adiţionale/contractelor  încheiate cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice, în anul 2014, au fost în sumă totală de 4.264,66 mii lei.

Activitatea de control s-a concretizat printr-un număr de 214 acţiuni, în urma cărora s-au aplicat 306 de sancţiuni, contravaloarea acestora fiind de 576, 62 mii lei.

În anul 2013, prin aplicarea Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, au fost eliberate, la solicitarea asiguraţilor sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii Europene, un număr de 2.048 formulare europene.

Dezvoltarea socio – economică a judeţului Suceava, depinde într-o mare măsură, de existenţa unei infrastructuri de transport care să asigure desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă.

În anul 2014, lucrările la proiectul de Aeroportului  „Ştefan cel Mare” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport, de la R.A. Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava au fost  executate în procent de aproximativ  33 %.

În ceea ce privește infrastuctura de transport, în anul 2014, pe raza județului Suceava au fost realizate  următoarele obiective :

 • Finanțate de CN Autostrăzi și Drumuri Naționale – Direcția Regională Drumuri și Poduri IAȘI

Modernizarea DN 29 km 0+000 -39+071 Suceava –Botoșani   care a fost finalizată

Reabilitarea DN 18 km. 180+400-220+088  -Iacobeni-limita județ Maramureș,  lucrare realizată în proporție de 5%

Varianta  de ocolire a municipiului Suceava ,Tronsonul  III lucrările au fost realizate în proporție de 98%, , iar pentru Tronsonul. I și II , în proporție de 80%

 • Finanțate din bugetul Consiliului Județean Suceava- Drumuri Județene

Au fost executate lucrări de investiţii în valoare de 2.885.242,31 lei, aferente următoarelor obiective de investiţii:

– Modernizare DJ 176, km 22+000 – 33+000, Vatra Moldoviţei – Argel;

– Modernizare DJ 291 A, km 0+000 – 21+000, Zvoriştea – Siret – obiectiv recepționat în 2014.

 • Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală finanțat de MDRAP

S-au semnat 60 de contracte de finanțare, din care 16 pentru obiective în continuare și 44 pentru obiective noi.

Din suma totală de 23.155.685 lei alocată judeţului Suceava pentru drumuri judeţene, străzi şi drumuri comunale, s-au decontat 19.011.017,62 lei, astfel:

 • 535.393,58 lei pentru drumuri judeţene – lucrări în continuare
 • 214.445,13 lei drumuri comunale – lucrări în continuare
 • 825.868,04 lei drumuri comunale – lucrări noi
 • 435.310,87 lei străzi – lucrări noi

Consiliul Judeţean Suceava a angajat un credit pentru suplimentarea sumelor alocate de minister  pentru drumurile judeţene, în valoare de 2.856.952,29 lei pentru DJ 155 A Rîşca – Slătioara, DJ 178 F Rădăuţi – Frătăuţii Vechi și DJ 208 S Probota – limita judeţ Iaşi.

În anul 2014 s-au recepţionat 5 obiective de investiţii, după cum urmează:

– DJ 209 H, Baia – Cornu Luncii

– DC 30, Doroteia – Plutoniţa, oraş Frasin

– DC 18, Runcu- DN2E- Soloneţu Nou – Maidan, comuna Cacica

– DC 25, Vornicenii Mici – Ciprian Porumbescu, comuna Drăgoieşti

– DC 72, Sf Ilie- Stroieşti – Ilişeşti, comuna Şcheia.

Turismul este un domeniu important în economia judeţului. În luna decembrie 2014 în judeţul Suceava au funcţionat 233 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică ce au pus la dispoziţia turiştilor o capacitate de cazare existentă de 8.225 locuri-pat.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire ce au funcţionat în judeţul Suceava în luna decembrie 2014 a fost de 235.247 locuri – zile, în creştere cu 17,3% comparativ cu luna noiembrie 2014 şi în scădere cu 2,0% faţă de luna decembrie 2013.

În perioada 1.01-31.12.2014, în structurile de primire turistică din judeţul Suceava, au fost înregistrate 259765 sosiri, cu 7,9% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; numărul sosirilor a crescut cu 10,1% la turiştii români şi a scăzut cu 3,0% la turiştii străini.

În prezentarea grafică indicele de utilizare netă a locurilor de cazare la nivel județean comparativ cu indicele de utilizare netă a locurilor de cazare la nivel naţional.

Activitatea în domeniul turismului a avut în vedere tr ei direcţii majore de acţiune, şi anume: promovarea la târgurile şi expoziţiile de profil a Bucovinei, ca destinaţie turistică internă şi internaţională; fundamentarea şi implementarea unor proiecte în domeniul turismului; sprijinirea festivalurilor şi manifestărilor culturale, care să contribuie la promovarea autenticităţii obiceiurilor şi tradiţiilor din Bucovina şi care conduc la creşterea numărului de turişti şi a duratei medii de şedere a acestora în judeţul Suceava. .

Având în vedere specificul multietnic al judeţului Suceava, promovarea politicilor în domeniul relaţiilor interetnice reprezintă o prioritate constantă. Pentru înlesnirea cunoaşterii reciproce a tuturor minorităţilor conlocuitoare, afirmarea identităţii etnice, precum şi promovarea culturii tradiţionale bucovinene în plan european, s-au organizat o serie de festivaluri cu implicarea activă a instituţiilor statului şi a  minorităţilor naţionale, cum ar fi Festivalul Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene” şi Festivalul „Convieţuiri”.