ExerciTiu de alarmare a populaTiei In municipiul FAlticeni

La ora 10.00 sirenele vor emite semnalul AlarmA aerianA. PopulaTia municipiului a fost informatA IncA de luni despre acest eveniment. In comunicatul comun al PrimAriei FAlticeni Si Inspectoratului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA sunt prezentate mAsurile care trebuie luate imediat. Persoanele care se gAsesc la locul de muncA trebuie sA IntrerupA lucrul sau alte preocupAri, sA acTioneze cu calm, fArA a produce panicA, sA foloseascA masca contra gazelor, conducAtorii mijloacelor de transport sunt obligaTi sA opreascA imediat Si sA deschidA uSile, sA asculte Si sA execute mAsurile stabilite de autoritATi. Cei care se gAsesc In locuri publice trebuie sA-Si pregAteascA mijloacele de protecTie individualA Si sA asculte cu atenTie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adApostire Si sA se Indrepte cAtre acestea. Locatarii care se aflA la domiciliu In momentul alarmei trebuie sA opreascA gazele naturale Si alte surse de foc, sA deconecteze aparatele electrice Si sursele de iluminat, sA Imbrace copiii Si se iau mijloacele de protecTie individualA. Cei care au fost surpinSi In stradA trebuie sA pArAseascA imediat mijloacele de transport, sA-Si pregAteascA mijloacele de protecTie individualA Si sA se Indrepte cAtre cel mai apropiat adApost. In cadrul unei SedinTe operative a Comitetului municipal pentru situaTii de urgenTA Si a reprezentanTilor Inspectoratului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA a fost stabilit Si planul de acTiune care se va derula dupA Incetarea alarmei.