Guvernul doreste sa promoveze o JustiTie europeanA pentru RomAnia

„Scopul Strategiei de reformA a JustiTiei este garantarea independenTei efective a sistemului judiciar. Prin aceastA strategie vom asigura transparenTa actului de justiTie Si ImbunAtATirea calitATii lui, scurtarea procedurilor, sporirea eficienTei, responsabilizarea sistemului judiciar, garantarea liberului acces la justiTie, finalizarea procesului de justiTie prin executarea sentinTelor judecAtoreSti, consolidarea sistemului penitenciar – obligaTia de a asigura standarde minime europene pentru condamnaTi, protecTia victimelor Si reintegrarea socialA a infractorilor, prevenirea Si combaterea corupTiei din sistemul judiciar”, a declarat ministrul JustiTiei, Intr-o conferinTA de presA susTinutA la Palatul Victoria, dupA SedinTa In care Strategia de reformA Si planul de acTiune au fost analizate de membrii Executivului.

Strategia este InsoTitA de un plan de acTiune cu termene fixe Si de o metodologie de evaluare a aplicArii ei.

Potrivit acestei strategii, Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) va fi consolidat prin permanentizarea acestuia Si prin introducerea incompatibilitATii Intre funcTia de membru al Consiliului Si o funcTie de conducere In sistemul judiciar. Membrii CSM vor prezenta un raport de activitate asupra propriei activitATi.

ImparTialitatea actului de justiTie va fi consolidatA Si de distribuTia aleatorie a cauzelor In instanTA, care este deja pusA In practicA de la 1 martie 2005.

LegislaTia va face o separare clarA Intre procurori Si judecAtori, conform ConstituTiei. Procurorul reprezintA statul, deci aparTine puterii executive In sensul apArArii victimelor de agresori, In timp ce judecAtorul este independent de puterea executivA, a explicat ministrul.

Strategia de reformA In JustiTie mai prevede asigurarea transparenTei actului de justiTie, care sA permitA responsabilitatea sistemului judiciar ca serviciu public Si accesul deplin la justiTie, unificarea practicii judiciare, pentru a permite predictibilitatea actului de justiTie, pregAtirea magistraTilor Si a altor categorii de personal, avAndu-se In vedere atAt specializarea pe domeniile convenite In cadrul angajametnelor pentru integrare europeanA, cAt Si pe legislaTia UE, sporirea eficienTei Si responsabilizArii sistemului judiciar, cu un accent preonderent pe rezolvarea problemei supraIncArcArii instanTelor judiciare Si pe reducerea duratei procedurilor judiciare, garantarea accesului liber la justiTie, justiTia pentru minori, respectiv instrumentarea Si judecarea cauzelor In care sunt implicaTi minori corespunzAtoare legislaTiei europene, consolidarea mediului de afaceri, prin pregAtirea judecAtorilor pe domenii specializate, consolidarea cadrului instituTional Si legislativ In domeniul cooperArii judiciare internaTionale, protecTia victimelor Si reintegrarea socialA a infractorilor, prevenirea Si combaterea corupTiei In sistemul judiciar

Strategia de ReformA a JustiTiei Si planul de acTiune aferent urmeazA sA fie adoptate In SedinTa de Guvern din 30 martie.