Guvernul reglementeaza ucenicia la locul de muncA

Orice persoanA fizicA care nu deTine o calificare In domeniul de activitate al angajatorului Si care la debutul perioadei de ucenicie nu a Indeplinit vArsta de 25 de ani, dar a Implinit vArsta de 16 ani, poate fi IncadratA In muncA ca ucenic. Cu acordul pArinTilor sau reprezentanTilor legali pot fi ucenici Si persoanele care au Implinit 15 ani. Se pot Incadra ca ucenici Si cetATenii strAini precum Si apatrizii care au obTinut permis de muncA In RomAnia, conform reglementArilor legale In vigoare.

Durata maximA a contractului de ucenicie la locul de muncA este de 3 ani, dar nu poate fi mai micA de 6 luni, se prevede In proiectul de lege. Perioada de probA nu poate depASi 30 de zile calendaristice iar formarea profesionalA cuprinde pregAtirea teoreticA Si practicA. Demersul legislativ a Tinut cont de prevederile cuprinse In Codul muncii, care la Titlul VI Formare profesionalA, consacrA un Intreg capitol uceniciei la locul de muncA.

Proiectul de lege conTine prevederi referitoare la:

– modul In care se Incheie, se executA, se modificA, se suspendA Si InceteazA contractul de ucenicie;

– autorizarea angajatorilor pentru Incheierea contractelor de ucenicie la locul de muncA, respectiv cine poate organiza aceastA activitate;

– atestarea maistrului de ucenicie;

– organizarea formArii profesionale prin ucenicie la locul de muncA;

– calificArile, respectiv ocupaTiile pentru care se organizeazA ucenicie la locul de muncA;

– controlul activitATii de ucenicie la locul de muncA.

Proiectul de Lege a fost discutat In Comisia de Dialog Social a Ministerului Muncii, SolidaritATii Sociale Si Familiei, precum Si cu experTii FundaTiei Europene de Formare ProfesionalA de la Torino (ETF), agenTie de specialitate a Comisiei Europene.

Proiectul de Lege va fi transmis Parlamentului.