Guvernul pregateste noua strategie anticorupTie

Scopul strategiei este de a rezolva problemele care au Impiedicat o luptA eficientA Impotriva corupTiei In ultimii ani. Ea a fost creatA TinInd cont atIt de raportul de audit al Freedom House Washington, cIt Si de alte observaTii fAcute de specialiSti, cum ar fi Raportul NaTional asupra CorupTiei din 2005 al AsociaTiei RomAne pentru TransparenTA Si Rapoartele Comisiei Europene.

Strategia a fost construitA pe trei direcTii prioritare de acTiune: prevenirea corupTiei, prin transparenTA Si educaTie; combaterea corupTiei Si cooperare instituTionalA.

Pentru prevenirea corupTiei se vor introduce noi reglementAri referitoare la:

A• contractele de finanTare nerambursabilA din fondurile publice;

A• utilizarea fondurilor publice pentru publicitate

A• finanTarea partidelor Si a candidaTilor

A• achiziTiile publice

A• declararea falimentului

A• evaziunea fiscalA

A• prevenirea Si sanctionarea spAlArii banilor

Printre mAsurile pentru combaterea corupTiei se numArA reducerea numArul de structuri care luptA Impotriva corupTiei precum Si IntArirea capacitATii instituTionale a PNA. Aceste schimbAri vor avea menirea sA Il facA PNA funcTional Si sA-i asigure legAtura cu instituTiile de control, a explicat ministrul JustiTiei, Monica Macovei.

„Avem In vedere asigurarea independenTei procurorilor, pentru IntArirea eficienTei anti-corupTiei Si a luptei cu criminalitatea, precum Si pentru a elimina factorul politic. Aceasta ne va ajuta sA rezolvAm Si marea noastrA problemA: sA iasA dosarele bine fAcute, bine probate, fAcute de procurori independenTi”, a subliniat ministrul JustiTiei.

In acest moment, a explicat ministrul, procurorul ierarhic superior poate lua dosarele de la un procuror din subordine Si sA-l dea altcuiva. AceastA practicA poate duce la risipA de timp Si la Ingroparea unor dosare. „Vrem sA IntArim autonomia Si independenTa procurorului care lucreazA”, a precizat ministrul Macovei. De aceea, procurorii vor putea contesta inclusiv infirmarea de cAtre procurorul-Sef a actelor de urmArire penalA.

Parchetele sunt sub autoritatea Ministerului JustiTiei potrivit ConstituTiei, a spus ministrul. Prin noua strategie, PNA va fi scos de sub subordinea Parchetului General Si pus pe o poziTie de egalitate cu acesta. Ministrul JustiTiei a explicat cA nu s-a luat o decizie despre cum se va face acest lucru, urmAnd sA aibA loc mai IntAi consultAri, cu Parchetele Si cu CSM.

Ministrul Macovei a precizat cA toate aceste schimbAri legislative urmAresc sA creascA eficienTa acestor instituTii Si responsabilitatea lor pentru utilizarea banului public Si nu controlul lor politic. „Problema este cA toate aceste instituTii, Parchetul General, celelalte parchete, PNA nu au In acest moment criterii de evaluare a eficienTei performanTei lor Si practic In acest mod, nu dau socotealA cum luptA cu criminalitatea”.

Pentru a combaterea corupTiei prin mijloace administrative, pAnA In mai 2005 va fi creat organismul care sA verifice declaraTiile de avere, de interese Si incompatibilitATi, care sA acopere toatA zona publicA – respectiv membrii ai Guvernului, parlamentari, magistraTi Si funcTionari publici. In acest moment, concepTia acestei structuri nu este definitivatA.

Strategia AnticorupTie urmeazA sA fie adoptatA In SedinTa Guvernului din 30 martie la care va participa preSedintele RomAniei, Traian BAsescu.