Unele neclaritati privind infiintarea Politiei Comunitare corectate de Guvern

MAsura are In vedere eliminarea disfuncTionalitATilor obiective apArute In procesul de InfiinTare Si organizare a PoliTiei Comunitare, generate de termenul foarte scurt In care corpurile gardienilor publici trebuiau reorganizate Si patrimoniul acestora preluat de cAtre consiliile judeTene.

Potrivit noilor reglementAri, PoliTia ComunitarA se poate InfiinTa la nivelul municipiilor, oraSelor Si sectoarelor municipiului BucureSti, ca serviciu public de interes local, specializat. Pe linie de asigurare a pazei, competenTele PoliTiei Comunitare vizeazA paza obiectivelor Si a bunurilor aparTinAnd domeniului public Si privat al unitATilor administrativ-teritoriale.

A fost prelungit, pAnA la 30 noiembrie 2005, termenul pAnA la care consiliile judeTene, respectiv Consiliul general al Municipiului BucureSti trebuie sA repartizeze autoritATilor publice locale patrimoniul Corpului gardienilor publici (potrivit Legii nr. 371/2004, termenul expira la 1 aprilie 2005). Patrimoniul este utilizat de autoritATilor publice locale pentru InfiinTarea PoliTiei Comunitare din unitatea administrativ-teritorialA proprie. In judeTele In care consiliile judeTene InfiinTeazA, In condiTiile legii, servicii publice destinate asigurArii pazei obiectivelor de interes judeTean, patrimoniul poate fi preluat de aceste consilii, care au obligaTia de a-l repartiza serviciilor menTionate.

Au fost introduse, de asemenea, o serie de prevederi tranzitorii referitoare la drepturile Si obligaTiile nAscute din contractele Incheiate de corpurile gardienilor publici. Aceste drepturi Si obligaTii se preiau de cAtre PoliTia ComunitarA, sau dupA caz, de cAtre serviciile publice InfiinTate de consiliile judeTene, cu acordul beneficiarilor activitATilor respective. Contractele care se referA la asigurarea pazei unor bunuri Si obiective, altele decAt cele care corespund obiectului de activitate al PoliTiei Comunitare, nu mai pot fi prelungite sau reInnoite.

Ministerul AdministraTiei Si Internelor va asigura gratuit, pAnA la 31 decembrie 2005, dotarea PoliTiei Comunitare cu necesarul de arme Si muniTii. IncepAnd cu 1 ianuarie 2006 Si pAnA la completarea, prin achiziTii proprii, a Intregului necesar de arme Si muniTii, dotarea PoliTiei Comunitare se va asigura tot de Ministerul AdministraTiei Si Internelor, prin Inchiriere.

CondiTiile privind predarea primirea armelor Si muniTiilor, In folosinTA gratuitA sau prin Inchiriere, dupA caz, se stabilesc prin ordin al ministrului AdministraTiei Si Internelor.