Despagubiri in echivalent proprietarilor ce nu-si vor recupera casele confiscate

Potrivit comunicatului, Guvernul a decis, In SedinTa din 24 martie, constituirea unui Grup interministerial de lucru – organism fArA personalitate juridicA, care va funcTiona pe lAngA Cancelaria Primului- Ministru, pentru coordonarea elaborArii, perfecTionArii Si implementArii legislaTiei In domeniul menTionat. Din Grupul de lucru, care va fi condus de Bogdan Olteanu, ministru delegat pentru RelaTia cu Parlamentul, vor face parte reprezentanTi ai Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului FinanTelor Publice, Ministerului JustiTiei, AVAS Si OPSPI.

Principalele atribuTii ale Grupului vizeazA modificarea Si completarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate In mod abuziv In perioada 6 martie 1954 – 22 decembrie 1989, precum Si a OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparTinut cultelor religioase din RomAnia. O altA atribuTie care revine specialiStilor Grupului este elaborarea legislaTiei privind stabilirea Si acordarea despAgubirilor In echivalent, astfel IncAt sA se asigure reglementarea justA Si echitabilA a cazurilor In care restituirea, sau dupA caz, retrocedarea In naturA a proprietATilor nu este posibilA.

Grupul interministerial se va Intruni sAptAmAnal Si poate constitui, In exercitarea atribuTiilor ce-i revin, grupuri de lucru formate din specialiSti din cadrul autoritATilor publice implicate.