Controlul efectuat la Primaria Valea Moldovei se lasa cu dosare penale

Potrivit raportului prezentat luni, Intr-o conferinTA de presA, de prefectul Onofrei, primarul PSD al comunei Valea Moldovei, Constantin MoroSan este cercetat pentru sAvIrSirea infracTiunii de abuz In serviciu. Asta dupA ce mai mulTi beneficiari ai venitului minim garantat au declarat cA au fost dirijaTi de conducerea PrimAriei sA efectueze cumpArAturi pe datorie de la unii agenTi economici din comunA dar In special de la magazinul surorii primarului, Radu Magdalena. Lucrarea penalA este In faza de cercetare iar dupA finalizare va fi InaintatA Parchetului de pe lIngA Tribunalul Suceava, a citat Onofrei din raportul Comisiei de control. Comisia a propus sesizarea CurTii de Conturi cu privire la unele nereguli care vizeazA construirea noului sediu al PrimAriei, pietruirea drumurilor comunale Si achiziTia unor tuburi din material plastic. Raportul aratA cA pentru execuTia lucrArilor la noul sediu al PrimAriei care au fost estimate la circa 12 miliarde de lei, In baza proiectului tehnic Si a raportului de evaluare Intocmite de firma Wareso, nu s-a procedat la organizarea unei licitaTii ci s-a folosit procedura cererii de ofertA IncAlcIndu-se astfel reglementArile legale. Mai mult, pentru obiectivul a cArui construcTie a demarat In anul 2001 nu existA autorizaTie de construire, iar terenul pe care se InalTA nu se aflA In proprietatea PrimAriei. In procesul verbal de declarare a selecTiei de oferte nu este hotArIrea de adjudecarea ofertei cIStigAtoare, nu sunt menTionaTi membrii comisiei Si nici nu sunt semnaTi. In 2003 nu era dispoziTia primarului pentru numirea comisiei de recepTie. Nu s-a prezentat contractul de execuTie a obiectivului, menTioneazA raportul Comisiei. ExecuTia noului sediu al PrimAriei Valea Moldovei a revenit firmei Soconi Grup SRL Suceava. In ceea ce priveSte pietruirea drumurilor comunale se aratA cA nu existA hotArIre de Consiliu Local de aprobare a atribuirii lucrArilor, Si nici documentaTia pentru organizarea licitaTiilor sau contracte de prestAri servicii cu societatea cIStigAtoare, Pan Orient SRL Gura Humorului. Pentru 2003-2004 s-au organizat mai multe licitaTii pentru transport balast Si In nici unul din cazuri nu s-au Intocmit contracte cu firma cIStigAtoare. Conform procesului verbal s-au recepTionat 172 de ore de lucru cu IncArcAtor frontal la preTul de 26 de euro pe orA Si 172 de transporturi de pietriS la 15 euro pe orA, valoarea totalA fiind de 335 de milioane de euro, fArA a exista o comisie de recepTie. In 2003 s-au recepTionat 276 de curse transport balast efectuate de SC Rositex Com SRL Gura Humorului la un preT de 650.000 de lei pe cursA mai mare decIt cel cu care a cIStigat licitaTia, de 600.000 de lei pe cursA, menTioneazA documentul. Curtea de Conturi Suceava va mai fi sesizatA Si asupra faptului cA In aprilie- septembrie 2004 PrimAria Valea Moldovei a achiziTionat fArA licitaTie diferite tipuri de tuburi din plastic de la SC Sami Plast SRL Suceava, In valoare de 378 de milioane de lei. Raportul Comisiei numite de prefect mai scoate In evidenTA nereguli legate de concesionarea unor terenuri, de activitatea financiarA, pe linie de protecTie a mediului sau de protecTie a consumatorului, pentru unele din ele aplicIndu-se amenzi contravenTionale. S-a constatat cA In perioada 2000- 2004 concesionarea unor parcele de terenuri s-a fAcut fArA Intocmirea de caiete de sarcini sau elaborarea de instrucTiuni privind organizarea Si desfASurarea licitaTiilor. De asemenea, nu s-au solicitat declaraTii de incompatibilitate de la membrii comisiei de licitaTie. In lista de participanTi apar numeroase persoane cu nume identice cu a persoanelor din comisia de licitaTie existInd suspiciunea unor legAturi de rudenie, fapt interzis de lege. Din comisia de licitaTie nu fAcea parte un reprezentant al DirecTiei de FinanTe, se spune In raport. Pe linie de protecTie a mediului s-a constat faptul cA 90 de familii erau racordate la sistemul de alimentare cu apA In condiTiile In care comuna nu beneficiazA de canalizare. Prefectul Orest Onofrei a precizat cA verificArile au fost efectuate In urma mai multor sesizAri Si cA nu au nici o conotaTie politicA. AcTiunile noastre nu au nimic de a face cu politica. Oamenii reclamA, sesizeazA diferite lucruri Si noi avem obligaTia sA verificAm, a explicat Onofrei.