Consilierii de urbanism suceveni nu accepta presiuni din partea unor Smecheri

PreSedintele Comisiei, Mihai Steiciuc, a declarat, marTi, Intr-o conferinTA de presA, cA In urma discuTiilor cu membrii Comisiei s-a ajuns la concluzia cA sInt necesare audienTele, In condiTiile In care actualul primar, Ion Lungu, este efectiv asaltat de doleanTele cetATenilor. Domnia sa a explicat cA toate deciziile pe care Comisia de urbanism le ia sunt In deplinA concordanTA cu opiniile Ordinului ArhitecTilor din Suceava.

Personal sInt de pArere cA toTi consilierii locali trebuie sA spunA ceea ce au de spus In cadrul Consiliului Local Si al Comisiilor de specialitate. In plus, cred cA opinia publicA trebuie sA InTeleagA rolul fiecAruia In actuala democraTie. Rolul consilierilor locali trebuie sA fie foarte bine InTeles de suceveni. Eu aS vrea sA se vinA In audienTe la cei care au luat mAsuri Si nu la cei care le pun In practicA, adicA primarul. In felul acesta ne oferim sA scurtAm timpul de rAspuns la problemele sucevenilor, a mai spus domnul Steiciuc. La conferinTa de presA de marTi au fost prezenTi Sase din cei Sapte membri ai Comisiei, respectiv Mona SAndulescu (PUR) Si Neculai BarbA (PD), Simion Botezatu Si Virginel Iordache (PSD) Si Vasile Andronache (PPRM). Singurul care a lipsit a fost consilierul PSD Corneliu Vornicu.

Decanul de vIrstA al Comisiei, Vasile Andronache, a explicat foarte clar cA noi vrem ca omul sA fie cIt mai puTin plimbat cu problemele sale.

Andronache a arAtat cA In relaTia pe care consilierii o au cu primarul nu existA subordonare. Noi nu sIntem subordonaTi primarului. Consilierii nu trebuie sA ImpArtASeascA pArerile lui Si nu primarul hotArASte ce se IntImplA In materie de urbanism, ci Consiliul Local Suceava. Prin aceastA decizie a noastrA vrem sA limitAm aglomeraTia din unele zile de la PrimAria Suceava, a mai spus Andronache.

In susTinerea sa a fost Si opinia fostului viceprimar PSD Simion Botezatu, care a explicat cA In felul acesta Smecherii cu celulare care fac presiuni asupra primarului sA le rezolve diverse lucruri sA nu mai aibA altA cale decIt sA vinA la Comisie.

Cert este cA atitudinea membrilor Comisiei de urbanism este deocamdatA unicat Si constituie o premierA In materia administraTiei publice locale sucevene. Este de aSteptat ca Si celelalte comisii din cadrul Consiliului Local Suceava sA facA acelaSi lucru Si sA-l degreveze pe primarul Ion Lungu de anumite probleme, pe care le are sAptAmInal de rezolvat.