Un singur candidat pentru Sefia IJP Suceava

Postul a rAmas vacant dupA ce chestorul Vasile MoToc a ajuns adjunctul Sefului Inspectoratului General al PoliTiei de FrontierA. Data concursului pentru Sefia IJP Suceava IncA nu a fost comunicatA. IGP stabilise cA pretendenTii la aceastA funcTie trebuie sA fie poliTiSti Si sA IndeplineascA, cumulativ, mai multe condiTii minimale, cum ar fi absolvirea de studii superioare, de lungA duratA cu diplomA de licenTA sau echivalentA, finalizarea unui curs postuniversitar In domeniu, sA aibA experienTA de cel puTin cinci ani In funcTii de conducere, sA aibA abilitATi de utilizare a computerului Si sA fie cunoscAtori ai unei limbi strAine de circulaTie internaTionalA.