Papa Ioan Paul al II-lea s-a stins din viaTA

DupA moartea Papei, Vaticanul a intrat In doliu timp de nouA zile. Suveranul Pontif urmeazA sA fie InmormIntat Intre a patra Si a Sase zi dupA moarte, iar potrivit presei italiene funeraliile vor avea loc miercuri.
Cardinalul Ruini, Vicar al Papei, este cel care a avut misiunea de a anunTa moartea Suveranului Pontif.
La anunTarea oficialA a morTii unui papA, toTi responsabilii Curiei romane sInt suspendaTi, iar cardinalul care asigurA postul de Trezorier Papal devine cea mai InaltA autoritate a Vaticanului In perioada vacanTei funcTiei papale.
Data Inceperii conclavului, InsArcinat cu alegerea unui nou PapA, se va Intruni cel mai devreme la 15 zile Si cel mai tIrziu la 20 de zile dupA moartea Papei, fiind 117 cardinali electori dintre care 58 europeni.
Cardinalii vor vota secret, cu buletine de vot, de maximum patru ori Intr-o zi.
DacA nimeni nu este ales In primele trei zile, cardinali vor lua o pauzA de o zi pentru rugAciune dupA care vor mai vota timp de IncA Sapte zile, urmate de IncA o zi de rugAciuni.
Potrivit noilor prevederi al ConstituTiei Apostolice, dacA dupA primele 12 zile nu este ales un nou PapA cu douA treimi din voturi, cardinalii pot alege noul PapA cu o majoritate simplA.
In acestA fazA regulile permit Si eliminarea tuturor cardinalilor care au primit voturi pentru a deveni noul PapA, – cu excepTia a doar doi cardinali, cei care au primit cele mai multe voturi.
In momentul In care unul dintre cei doi este ales el va fi Intrebat dacA acceptA Si ce nume doreSte sA ISi aleagA.
DupA aceea unul dintre cardinali va pASi In balconul central al bazilici SfIntul Petru Si va anunTa: „Habemus Papam”, avem un papA, Si noul papA va apare In balcon pentru a da lumii prima sa binecuvAntare apostolicA.
Ioan Paul al II-lea a reprezentat o alegere neaSteptatA ca PapA, cInd a fost ales In 1978, la vIrsta de 58 de ani.
A fost pentru prima oarA In ultimii 450 de ani cInd un ne-italian devenea PapA.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost martor al multor schimbAri politice In lume, Intre care cAderea comunismului In Europa rAsAriteanA Si sfIrSitul apartheidului In Africa de Sud.
In septembrie 1995 el a vizitat Africa de Sud Si a apArut, la Johannesburg, ImpreunA cu primul preSedinte negru al TArii, Nelson Mandela.
DeSi avea probleme de sAnAtate, Papa a continuat sA cAlAtoreascA In toatA lumea.
In ianuarie 1998 a vizitat Cuba unde a fost IntImpinat de Fidel Castro, lider comunist al unei TAri tradiTional catolice.
Papa a vizitat Si muntele Nebo, la vest de Amman, In Iordania, locul de unde, dupA cum se spune, Moise a vAzut pentru prima oarA PAmAntul FAgAduinTei.
A fost o etapA a turneului fAcut de PapA In anul 2000 la mai multe lAcaSuri de mare semnificaTie religioasA, iar In februarie, a fAcut prima vizitA a unui papA In Egipt, TarA predominant musulmanA unde a lansat un apel la armonie Intre diferitele religii.
In luna martie a aceluiaSi an, Papa Si-a exprimat compasiunea pentru cele Indurate de palestinieni.
A vorbit totodatA despre regretul Bisericii pentru anti-semitismul Si persecuTiile Indurate de evrei din partea creStinilor.
Suveranul Pontif a avut un program foarte obositor In anul 2000, dar nu a renunTat la hotArIrea de a conduce toate festivitATile pentru Anul Jubiliar catolic.
Punctul culminant a fost tradiTionalul mesaj de PaSte, In cursul unei solemne ceremonii In aer liber, In PiaTa SfAntul Petru.
DeSi tot mai slAbit, a continuat sA fie activ. A fAcut o emoTionantA vizitA In Polonia sa natalA, In 2002 Si Si-a exprimat In repetate rInduri opoziTia faTA de rAzboiul din Irak, In 2003.
Problemele de sAnAtate ale Papei Ioan Paul al doilea, au Inceput In 1981, dupA un atentat la viaTa sa. In luna mai a acelui an, Papa fusese ImpuScat In stomac Si In mAnA. De-a lungul anilor au urmat mai multe ImbolnAviri sau internAri.
Astfel, la aproape 10 ani dupA incidentul din 1981, Papa Ioan Paul al doilea prezintA primele semne ale bolii Parkinson Si In acelaSi an este operat pentru InlAturarea unei tumori intestinale, iar un an mai tArziu, ISi dislocA umArul In urma unei cAzAturi.
Anul 1995 marcheazA, din cauza unei gripe, prima absenTA a papei la slujba de CrAciun, iar In vara urmAtoare este nevoit sA ISi anuleze mai multe apariTii publice din cauza unor probleme digestive.
In 1996 este operat din nou, de data aceasta pentru InlAturarea apendicelui.
In 1999, dupA o cAzAturA, nu poate participa la o slujbA In aer liber In Polonia, iar In martie 2002 Si apoi In septembrie anul urmAtor ISi amAnA din nou apariTiile publice.
In urmA cu douA luni, Papa a fost internat In spital din cauza unei rAceli, complicatA InsA de o traheitA Si spasme al laringelui. A urmat apoi o operaTie la gIt, iar duminicA, de PaStele catolic, Papa Ioan Paul al doilea Si-a fAcut apariTia la fereastra Vaticanului ca sA binecuvInteze mulTimea adunatA la Roma cu ocazia sArbAtorilor de PaSti.
Suveranul Pontif a apArut duminicA In faTa mulTimii vreme de zece minute, era vizibil suferind, InghiTea des Si uneori ISi ducea mIinile la cap pArInd sA aibA dureri.
De joi starea sAnAtATii sale s-a agravat brusc, iar sImbAtA seara a Incetat din viaTA.