Zarojanu-Activitatea PNL Suceava In regres dupA locale

IntrebatA de modul In care apreciazA activitatea de pInA acum a PNL Suceava ea a spus Intr-o conferinTA de presA, cA dupA alegerile locale nu au mai existat acTiuni care sA-i motiveze pe membrii organizaTiei Si cA accentul s-a pus mai mult pe campania pentru alegerile generale, fArA a mai Tine cont de aSteptArile Si dorinTa de implicare a celorlalTi membri ai partidului. A fost Intr-adevAr un regres. Ca sA Tii oamenii la un loc trebuie sA faci acTiuni care sA-i intereseze, iar pAnA acum ei s-au simTit izolaTi, a spus Zarojanu.

VA reamintim cA doamna Zarojanu a fost sancTionatA pentru o perioadA de un an, imediat dupA ce a reuSit sA dobIndeascA fotoliul de viceprimar al Sucevei, la acea vreme fiind suspectatA cA ar fi pactizat cu PSD pentru a obTine funcTia. DeSi a depus o contestaTie la Comisia NaTionalA de Arbitraj nici pInA acum nu a primit un rAspuns. Ea a mai declarat cA nu se aSteaptA ca pInA duminicA, cInd la Suceava vor fi alegerile pentru desemnarea unei noi conduceri, sA primeascA un rAspuns la contestaTie.