E normal ca Intr-un partid sA fie mai multe voci Si nu doar una singurA

Reporter- In avanpremiera ConferinTei judeTene care va avea loc vineri s-au desfASurat alegeri In toate organizaTiile locale ale PSD. Cum au decurs acestea?

Gavril MIrza –Intr-adevAr In perioada premergAtoare ConferinTei judeTene Si a Congresului PSD la toate nivelele s-au desfASurat adunAri generale sau conferinTe ale organizaTiilor locale ocazie cu care s-au fAcut analize foarte serioase, s-au identificat cauze Si motive pentru care ne aflAm In opoziTie Si implicit vinovATii ale unor oameni sau ale unor staff-uri de campanie sau chiar a unor organe superioare celor locale. Sigur cA a fost un prilej deosebit pentru ca lucrurile sA fie discutate deschis. Am stimulat acest mod de lucru pe cIt posibil Si a fost o perioadA cInd lucrurile au parcurs un traseu normal. Cu ocazia acestor dezbateri Si analize s-au identificat Si o serie de aspecte care trebuie sA fie InlAturate prin preocupArile Si activitatea viitoare a organizaTiilor noastre de partid. Tot cu ocazia conferinTelor locale au fost alese In mod democratic conducerile organizaTiilor noastre din teritoriu prin vot secret In conformitate cu statutul. In fruntea organizaTiilor au fost aleSi oameni pricepuTi, oameni cu experienTA, oameni pAtrunSi de dorinTa de a face mai mult bine, de a se pune In slujba omului Si sigur de a milita pentru doctrina social- democratA.

R-Cam cITi dintre foStii preSedinTi Si-au conservat funcTiile dupA alegeri?

G.M.-Vreau sA vA spun cA oamenii nu mai gIndesc ca cum 10- 15 ani. Cultura politicA Si pregAtirea lor politicA este net superioarA anilor 90- 91. Cei care fac parte din structurile partidului nostru au acumulat experienTA Si fac totul cu pasiune. In acelaSi timp vreau sA vA spun cA Si cu ocazia adunArilor generale oamenii au sancTionat foarte drastic atitudinea unor colegi care fiind In fruntea organizaTiilor, care avInd anumite funcTii nu au fAcut ce trebuia sA facA. AceSti oameni au fost IndepArtaTi prin vot secret aSa cum prevede statutul Si nu se mai regAsesc pe nici o funcTie. Aproximativ 25-30% din funcTiile de conducere au fost ocupate de oameni noi. IatA cA este o evoluTie pozitivA In gIndirea politicA a oamenilor. Am stimulat concurenTa ,competiTia In partid Si un stil democratic pentru alegerea structurilor de conducere.


R-VreTi sA vA reInnoiTi mandatul In fruntea organizaTiei judeTene a PSD. CredeTi cA meritaTi IncA unul?

G.M.-Eu pot sA cred orice, inclusiv sA cred cA Il merit, dar sunt un om cu picioarele pe pAmInt, un om care privesc cu realism viaTa. Cei care vor hotArI Si care vor crede dacA merit sau nu merit vor fi delegaTii la ConferinTa judeTeanA. Sigur cA aS putea sA iau In considerare faptul cA am o experienTA, am fAcut foarte multe lucruri In folosul cetATenilor, al oamenilor din acest judeT dar In acelaSi timp sunt convins cA trebuie sA fiu judecat cu maximA exigenTA de cAtre colegi. Eu pot sA cred ce vreau ceea ce cred oamenii despre mine este foarte important Si acest lucru se va exprima prin vot la ConferinTA. Eu ca om sunt IncrezAtor cA se va judeca foarte serios activitatea mea Si cA va fi o decizie pozitivA InsA In acelaSi timp Imi pun problema cA voi fi supus unei judecATi foarte exigente din partea colegilor.

R-Adversarii dumneavoastrA ar putea sA vA reproSeze faptul cA nu aTi manageriat corespunzAtor organizaTia judeTeanA cel puTin In anul electoral 2004 cInd PSD a pierdut la locale primArii importante, iar la generale judeTul Suceava a fost singurul din Moldova In care Adrian NAstase a pierdut In faTa lui Traian BAsescu.

G.M.-Sunt pregAtit pentru a face faTA unui dialog foarte corect Si deschis. Motive Si motivaTii se gAsesc pentru orice. Realitatea e cA pierderea cItorva municipii la alegerile locale de anul trecut creeazA sentimentul cA PSD In judeTul Suceava nu Si-a Indeplinit ceea ce a dorit. Am echilibrat InsA prin cIStigarea In plus a unor primArii din mediul rural. Ne-am propus sA cIStigAm 56 de localitATi rurale Si am cIStigat In final 79. Ca numAr de alegAtori Si populaTie suntem la criteriul de performanTA stabilit. InsA este o realitate Si recunosc cA nu Imi convine nici mie faptul cA am pierdut cIteva oraSe importante la nivelul judeTului. La alegerile parlamentare ne-am atins criteriul de performanTA In ceea ce priveSte numArul deputaTilor Si senatorilor. Este foarte adevArat cA turul doi al alegerilor prezidenTiale ne-a fost defavorabil, 6000 de voturi In favoarea actualului preSedinte In competiTia cu Adrian NAstase deSi In primul tur NAstase luase cu 24.000 de voturi mai mult decIt BAsescu. Se ridicA legitima Intrebare, unde Si cine a greSit. Aici aS vrea sA Impart lucrurile In douA Si cred cA aSa este Si normal. SA vedem ce ne aparTine nouA la nivel de judeT Si localitATi Si ce cauze aparTin staff-ului central Si oamenilor de decizie de la nivel central. NouA la nivel judeTean Si local ni se pot imputa multe lucruri cA nu ne-am implicat suficient, cA nu ne-am implicat total cA o serie de oameni la nivelul judeTului Si-au atins scopurile din punct de vedere politic, au ajuns consilieri locali, judeTeni. Chiar o serie de oameni erau dupA primul tur parlamentari Si atunci pentru ei nu exista o motivaTie Si astfel poate fi imputatA lipsa de implicare totalA. InsA nu suntem noi rAspunzAtori cei de la nivelul judeTului Si a localitATilor de o serie de decizii luate la nivel central. In loc ca Intre cele douA tururi de scrutin staff-ul de campanie central Si conducerea partidului sA se ocupe de turul doi s-a ocupat de negocieri pentru guvernare cu UDMR-ul dInd semnale cAtre electoratul PRM cA nu mai e nevoie de el lucru care ne-a costat pentru cA circa 80% din electoratul PRM s-a dus cAtre Traian BAsescu. Apoi unele exprimAri ale liderilor cA mai vedem noi cine va fi prim ministru iarASi ne-a costat pentru cA s-a demonstrat nesiguranTA. In preajma campaniei electorale s-a luat decizia cu RAFO, iarASi ne-a costat. Or aceste sunt lucruri care nu aparTineau de organizaTia judeTeanA Suceava. Nu mai vorbesc de alte decizii luate la nivel central cum ar fi cea privind fondul forestier din judeTul Suceava. Este o decizie din punctul meu de vedere corectA pentru realizarea fondurilor necesare consolidArii Si restaurArii monumentelor. Din punct de vedere electoral nu mai comentez. Acestea sunt cIteva lucruri care au influenTat negativ turul doi al prezidenTialelor. Trebuie sA luAm In calcul Si faptul cA noi am avut un competitor aici din partea AlianTei (nr- vicepreSedintele PNL Gheorghe Flutur), numArul doi In PNL, care era Si Seful campaniei electorale la nivel de TarA Si care a fAcut tot ce a fost posibil sA cIStige lupta electoralA. Nu este de neluat In seamA Si acest lucru: cine a fost contracandidatul.


R-In interiorul organizaTiei s-au ridicat cIteva voci critice precum cele ale lui CrAciun Si Vitcu. AveTi antidot pentru ele?

G.M.-Eu cred cA ar fi anormal ca Intr-un partid mare Intr-o organizaTie puternicA cum este cea de la Suceava sA nu fie pAreri diferite. Eu consider cA este normal sA nu fie o singurA voce In partid ci mai multe. Mai multe pAreri, mai multe opinii. Sigur cA Intr-o democraTie adevAratA trebuie sA fie exprimAri diferite Si sA se aleagA vocile care sunt susTinute de ceilalTi. Acum nu este mai puTin adevArat cA noi suntem dupA un an electoral cInd o serie de oameni nu Si-au vAzut visele Implinite Si trAiesc anumite stAri de frustrare. Aceste voci In contradicTie cu a mea sau a altora trebuie sA aibA In vedere cA starea de frustrare personalA este o chestiune, iar dacA e o stare de spirit In organizaTie este altA chestiune. Nu este vorba de un antidot pentru cei care ridicA probleme ci este vorba de un sistem democratic pe care cu perseverenTA l-am angrenat In activitatea organizaTiei noastre de partid. Imi aduc aminte cA In organizaTia noastrA era cIndva un monolog. La aceastA datA facem dezbateri Si hotArIrile se iau In organul colectiv de conducere. Deci ce doresc sA spun este cA la nivelul organizaTiei judeTene Suceava a PSD s-a introdus un mod de lucru democratic Si cA oricine are voie Si poate sA-Si spunA pArerea In orice moment Intr-un cadru organizat.


R-Se poate spune cA duSul rece de anul trecut a priit partidului?

G.M.-Sigur cA In condiTiile de astAzi cInd PSD este In opoziTie lucrurile se vAd altfel decIt atunci cInd ai responsabilitatea guvernArii. Se IntImplA un lucru. CInd un partid ajunge la guvernare toTi oportuniStii lustruiesc clanTele uSilor Si nu mai pot de dragoste faTA de reprezentanTii respectivului partid. CInd partidul trece In opoziTie oportuniStii fug precum potIrnichile, InsA oamenii de calitate, oamenii loiali, oamenii cu coloanA vertebralA rAmIn Si ISi fac treaba indiferent de postura In care se aflA partidul. AceastA perioadA deSi sincer sA fiu aS caracterizat-o ca mai puTin plAcutA e o perioadA care clarificA foarte multe lucruri, inclusiv loialitatea oamenilor faTA de partid faTA de doctrinA. Este o perioadA de limpezire a lucrurilor la toate nivelele. Nu am fost scutiTi In aceastA perioadA de o serie de schimburi de replici de pAreri de opinii Intre personalitATi la cel mai Inalt nivel Si care ne-a diminuat imaginea In faTa electoratului Si chiar In faTa propriilor membri de partid care la un moment dat nu mai Stiau ce sA creadA. Sper ca In 21-22 aprilie Congresul sA lAmureascA lucrurile Si sA aducA liniStea mult aSteptatA In partid indiferent care va fi soluTia, cine Si ce funcTii vor ocupa pentru cA aceastA stare de instabilitate Si acest opinii exprimate ba de grupul de la Cluj, ba de grupul de la Vrancea, ba de cel din ConstanTa dA sentimentul unui haos In partid Si de aici neIncrederea electoratului Si chiar a propriilor oameni.


R-In ultima vreme reacTiile PSD Suceava ca partid de opoziTie la acTiunile puterii locale nu avut vigoarea de altAdatA. Acest lucru ar putea fi taxat de cAtre colegii dumneavoastrA.

G.M.-JudecInd normal lucrurile cred cA a trebuit sA dAm un termen de graTie Si actualei puteri. Replicile la adresa actualei puteri au IntIrziat Si datoritA perioadei de instabilitate din cadrul organizaTiei noastre. Inclusiv de la vIrf In loc sA ne ocupAm de monitorizarea coaliTiei la putere ne-am ocupat Si am dat Intre noi replici ne-am plAtit anumite poliTe unii la alTii. Dar cum spuneam cred cA era normal sA dAm Si un termen de graTie actualei puteri. Noi am dat mai puTine replici InsA populaTia a dat mult mai multe. Se simte deja cA gradul de Incredere In actuale putere a scAzut foarte mult. In trei luni de zile AlianTa a scAzut cu 20% In sondaje. E un lucru IngrijorAtor, grav pentru un partid aflat la putere. Imi aduc aminte cA In 2003 dupA trei ani de guvernare gradul de Incredere al populaTie In PSD era de 58%. Pe de altA parte vreau sA vA spun cA aceste replici trebuiau date de oameni din organizaTia noastrA judeTeanA, or In ultima vreme In afarA de mine nu prea au fost voci. Sunt oameni care au deTinut anumite funcTii Si nu le mai au, sunt oameni care din anumite motive Si sentimente nu mai doresc sA fie vAzuTi Si auziTi Si probabil cA lucrurile se vor schimba dupA ConferinTa judeTeanA unde Si eu voi spune foarte rAspicat lucrurilor pe nume. Am sA le cer celor care doresc sA fie aleSi sA-Si punA In primul rInd Intrebarea dacA vor ieSi sau nu la luptA pentru cA a avea funcTie Si a te ascunde dupA umbra copacului nu este corect.

R-ResimTiTi influenTe din afara PSD Suceava In scopul de a vA diminua susTinerea In cadrul partidului?

G.M.-A fost o perioadA cInd am avut acest sentiment Si aS fi nesincer sA nu recunosc. Acest fenomen a fost diminuat sau a dispArut pentru cA probabil cA au evaluat situaTia Si vAzInd cA nu existA posibilitatea de a-mi diminua Sansele pentru preSedinte s-au lAsat pAgubaSi. Recunosc cA au fost asemenea IncercAri. Nume o sA dau dupA alegeri.


R-Luna viitoare sunt alegeri Si In cadrul organizaTiei judeTene a PNL. PresupunInd cA vA veTi menTine In fruntea PSD Suceava pe cine aTi prefera sA aveTi omolog la liberali pentru ca lupta politicA sA fie mai interesantA?

G.M.-Sigur ca om politic Si dacA vorbesc de pe poziTia unui lider de partid aflat In competiTie cu PNL a€“ul aS putea sA spun cA mi-aS dori un preSedinte foarte slab InsA lucrurile nu le declanSez eu Si nu pArerea mea conteazA. Lucrurile vor fi tranSate de organizaTia PNL-ului Si ceea ce mi-aS dori eu indiferent cum se va numi viitorul preSedinte al PNL Suceava, sA fie un om al dialogului, sA putem discuta Si trata lucrurile cu deschidere cu sinceritate pentru interesul judeTului nu pentru interesul lui MIrza sau al celuilalt preSedinte. AS putea sA dau un nume sau sA presupun cA va fi cutare sau cutare InsA aS risca sA-i fac un mare rAu sA nu-l mai aleagA colegii de partid pentru cA l-ar cataloga ca fiind omul lui MIrza.

R-O urare pentru posibilii dumneavoastrA contracandidaTi.

G.M.-Succes tuturor celor care vor candida inclusiv contracandidatului pentru funcTia de preSedinte. SperAm ca organizaTia judeTeanA sA aibA o structurA suplA Si cu oameni care sA aibA deschidere pentru modernizare pentru reformare Si pentru a ne adapta noilor condiTii pe care viaTa le cere pInA la urmA.