Medic de familie din Dorna sancTionat pentru nerespectarea programului

AceastA sancTiune a fost aplicatA dupA ce inspectorii Casei JudeTene de AsigurAri de SAnAtate Suceava au constatat cA el nu respecta programul de lucru anunTat. In 2005, inspectorii CJAS Suceava au realizat Si alte controale, din care parte au vizat modul de prescriere a reTetelor de cAtre 11 medici de medicinA generalA. Cei 11 apAreau pe lista doctorilor care au prescris un numAr mai mare de reTete, InsA In urma verificArilor s-a stabilit cA ei nu ar fi comis vreo ilegalitate pe aceastA linie.