Candidatura medicului Savescu la conducerea SJU Suceava a fost contestata

Directorul DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, Cristian Irimie a declarat, joi, cA medicul sucevean Camelia Filote din cadrul secTiei de neonatologie, unul dintre candidaTii InscriSi la concurs, a contestat candidatura medicului ortoped Constantin SAvescu care Si-a depus documentaTia In vederea participArii la concurs In cursul zilei de luni, pe motiv cA acesta a depASit termenul limitA de Incriere.

Irimie, care este Si preSedintele Consiliului de AdministraTie al Spitalului JudeTean de UrgenTA Suceava, a explicat cA aceastA contestaTie a fost respinsA ca nefondatA In condiTiile In care potrivit anunTului publicat In presA privind organizarea concursului se specifica clar cA Inscrierile se pot face In termen de zece zile de la publicarea acestuia, iar data limitA de Inscriere a fost nouA aprilie care a cAzut Intr-o zi de sImbAtA, consideratA zi nelucrAtoare.

Directorul DSP Suceava a spus cA In cursul zilei de joi medicul Filote a solicitat conducerii spitalului sA afiSeze pe avizierul din holul instituTiei curriculum vitae ale celor

doi candidaTi, precum Si planurile de management propuse de concurenTi.

Irimie a precizat cA In metodologia de organizare a concursului nu este prevAzutA afiSarea In locuri publice a planurilor de management propuse de candidaTi, motiv pentru care cererea a fost respinsA.

El a spus cA sunt situaTii In care concurenTii prezintA un plan de management desfASurat pe zeci de pagini, deci ar trebui sA se construiascA un panou special pentru expunerea acestora.

Directorul DSP Suceava a spus cA examenul pentru ocuparea postului de director al Spitalului JudeTean de UrgenTA Suceava, care se desfASoarA vineri, constA Intr-o probA scrisA, de tip grilA Si o probA oralA.

El a precizat cA pentru evitarea oricAror discuTii cu privire la modul de desfASurare a concursului a solicitat Prefecturii Suceava sA desemneze un reprezentant care sA participe In calitate de observator.

Medicul Constantin Savescu a fost desemnat de PUR pentru funcTia de director al SJU Suceava, acest partid obTinInd la negocierile din coaliTie acest post.

Tot In cursul zilei de vineri se desfASoarA la DSP Suceava Si concursul pentru ocuparea funcTiei de director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret la care s-au Inscris ing. TudoriTa TArITA Si ec. Adrian Popoiu.