CandidaTii la functia de secretar al comunei Ilisesti au fugit din examen

La IliSeSti au fost trei candidaTi din care doi au fost acceptaTi la examen. DupA ce comisia de examen a Intocmit biletele cu subiecte, cei doi candidaTi au fost poftiTi In sala de examen, dar au fugit, a relatat Onofrei. El a apreciat situaTia este hilarA Si a adAugat cA Prefectura va trebui sA reia procedurile, care dureazA douA luni, pentru organizarea unui nou concurs. Noi IncercAm sA profesionalizAm administraTia publicA localA Si sA fie numiTi In funcTii de secretari Si contabili la PrimArii persoane cu studii corespunzAtoare, dar se pare cA cei care au pregAtirea necesarA nu au curajul sA punA In aplicare ceea ce au InvATat, a precizat Onofrei. El Si-a exprimat surprinderea cA la concursurile pentru posturile de secretari de Consilii Locale din judeT nu sInt doritori In condiTiile In care sInt numeroSi absolvenTi ai FacultATii de AdministraTie PublicA din Suceava. Prefectura va trebui sA reia procedurile pentru organizarea de noi concursuri Si la PrimAriile din BAlcAuTi Si GrAniceSti unde la examenele programate tot la finele sAptAmInii trecute nu s-a prezentat nici un candidat.