Min Bucovina va concedia In acest an 600 de salariaTi

BAiSanu a declarat cA hotArIrea MEC de concediere a 600 de ortaci de la Min Bucovina In cursul anului 2005, rAmIne valabilA, Si a adAugat cA ulterior, In mineritul sucevean vor mai fi aproximativ 500 de angajaTi. SindicaliStii de la Min Bucovina au solicitat sprijinul Prefecturii, deoarece au apreciat cA aplicarea deciziei Ministerului Economiei Si ComerTului, ar avea consecinTe asupra activitATii societATii. Ei spuneau cA forTarea disponibilizArii de personal peste cota tehnicA de producTie va periclita activitatea Si va conduce chiar la Inchiderea totalA a unitATii dornene. Guvernul a stabilit sAptAmIna trecutA ca la nivel naTional, din sectorul minier sA fie concediate 7.628 de persoane. Acestea vor beneficia de plATi compensatorii.