Finantele sucevene verifica firma NORD CONSTRUCT Suceava

Ostafi a spus cA a dispus reverificarea fiscalA a acestei societATi pentru activitatea desfASuratA In perioada 1999-2004. Seful FinanTelor sucevene a precizat cA a luat aceastA decizie dupA ce s-a constatat cA NORD CONSTRUCT nu a evidenTiat TVA aferentA sumelor Incasate pentru execuTia unor lucrAri de construcTie. SC NORD CONSTRUCT a executat In ultimii ani un ansamblu de locuinTe In oraSul Siret. La parterul acestui bloc DGFP Suceava a devenit proprietar pe un spaTiu In care urma sA se mute AdministraTia FinanTelor Publice OrASeneSti Si Trezoreria din Siret, astfel IncIt destinaTia iniTialA de locuinTA a acestui spaTiu a fost modificatA. Din acest motiv, SC NORD CONSTRUCT avea obligaTia de a evidenTia TVA aferent sumelor Incasate pentru lucrArile de execuTie a spaTiului ce urma sA revinA DGFP Suceava, a explicat Liviu Ostafi. El a mai spus cA aceeaSi problemA existA Si pentru celelalte spaTii de la parterul blocului construit de firma suceveanA, care au fost transformate In spaTii comerciale. Liviu Ostafi a explicat cA pentru construcTia de locuinTe firma constructoare nu trebuie sA plAteascA TVA pentru sumele Incasate, InsA In cazul In care se schimbA destinaTia spaTiului aceastA taxA trebuie evidenTiatA In mod clar. Pe de altA parte, directorul DGFP Suceava a mai precizat cA In urma unor sesizAri primite s-a dispus efectuarea unui audit public intern In vederea verificArii modului de gestionare a banilor publici pentru realizarea investiTiei Sediul AdministraTiei FinanTelor Publice OrASeneSti Si Trezoreriei Siret, lucrare executatA de SC NORD CONSTRUCT SA Suceava. Ostafi a spus cA In cursul lunii martie Si aprilie 2005 serviciul de audit al DGFP Suceava a efectuat verificAri cu privire la corectitudinea executArii contractului Incheiat de cAtre aceastA instituTie, ca beneficiar al lucrArilor, cu SC NORD CONSTRCT. Seful DGF Suceava menTioneazA cA din raportul Intocmit de verificatori rezultA faptul cA existA nereguli atIt In ceea ce priveSte procesul de cIStigare a licitaTiei, In atribuirea contractului de execuTie, constituirea garanTiei de participare Si de bunA execuTie a lucrArilor, dar Si In ceea ce priveSte realitatea lucrArilor Si decontarea acestora de cAtre DGFP Suceava In perioada 2000-2004. Mai mult, spune Ostafi, In urma controlului s-a constatat cA In perioada mai-septembrie 2004 SC NORD CONSTRUCT SA Suceava a Incasat peste 3 miliarde de lei pentru niSte lucrAri care nu au fost executate. PInA In prezent s-a reuSit recuperarea sumei de aproximativ 1,9 miliarde de lei, astfel IncIt mai rAmIn de Incasat 1,2 miliarde de lei, a spus Liviu Ostafi. El a Tinut sA menTioneze cA In perioada 2000-2004 DGFP Suceava a efectuat plATi cAtre aceastA firmA cu puTin peste 10 miliarde de lei. Pe lIngA aceste aspecte, Ostafi a spus cA echipa de control a mai constatat cA beneficiarii lucrArii au acceptat sA plAteascA o centralA termicA de 80 KW, In valoare de 750 milioane de lei, iar In realitate s-a adus o centralA de 40 de KV cu o valoare mult mai micA. Nu In ultimul rInd, Seful DGFP Suceava, a mai spus cA firma In cauzA nu a depus garanTia de bunA execuTie Si la termen a lucrArilor, care deSi trebuia sA fie de 500 de milioane de lei, pInA la aceastA datA nu s-au virat decIt 120 milioane de lei. AvInd In vedere toate aceste aspecte, Liviu Ostafi a precizat cA dosarul rezultat In urma controlului s-a Inaintat compartimentului de inspecTie din cadrul DGFP Suceava care va Intocmi documentaTia necesarA pentru Inaintarea lor Curtea de Conturi Suceava, instituTie care ar urma sA continue cercetArile.