Si AKROM Suceava ISi reduce drastic activitatea

Un comunicat semnat de directorul AKROM Suceava, Aykut Ekiz aratA cA mAsura are la bazA motive de ordin economic, anul 2004 fiind Incheiat cu importante pierderi din exploatare, pierderi care au continuat sA creascA In primele trei luni ale acestui an. Conducerea AKROM Suceava spune cA activitatea unitATii a fost afectatA de creSterile de preTuri la energia electricA, gaze naturale Si utilitATi, care determinA majorarea preTului la produsele finite. DeSi societatea AKROM are o foarte mare Incredere In forTa de muncA din RomAnia, care este calificatA Si are un nivel bun al rentabilitATii, creSterile de preTuri amintite mai sus sInt de naturA sA ducA la blocarea activitATii de producTie. Societatea AKROM este un mare consumator de energie electricA, gaze naturale Si utilitATi, iar preTul acestora a devenit prohibitiv, se aratA In comunicatul semnat de Aykut Ekiz. In acelaSi timp el precizeazA cA o problemA a constituit-o Si deprecierea EURO Si a dolarului faTA de leu, fapt ce a avut consecinTe extrem de grave asupra firmei, cu atIt mai mult cu cIt 80% din producTie este destinatA exportului. Directorul AKROM Suceava mai spune cA aceastA depreciere a EURO Si a dolarului au fAcut ca pierderile Inregistrate de firmA sA fie din ce In ce mai mari de la lunA la lunA. Nu In ultimul rInd, In comunicat se mai precizeazA cA o altA cauzA care a condus la reducerea activitATii este Si existenTa unei concurenTe neloiale, avInd In vedere cA IncepInd cu anul 2005 Comunitatea EconomicA EuropeanA nu a mai impus Chinei o cotA pentru exportul de textile, aSa cum exista In anii anteriori. In aceste condiTii, China exportA tricotaje produse din fire acrylic de 8-10 ori mai mult decIt pInA acum pe piaTa europeanA, spune directorul AKROM, care a mai adAugat cA societatea noastrA nu mai poate surmonta dificultATile apArute ca urmare a schimbArii mediului economic de afaceri mondial. CreSterea preTului materiei prime, scAderea cursului la Euro Si Dolar, creSterile de preTuri, sInt principalii factori care ne ImpiedicA sA ne desfASurAm activitatea In condiTii optime Si profitabile pentru toate pArTile. Directorul AKROM Suceava a Tinut sA mai precizeze cA societatea pe care o conduce nu are In momentul de faTA datorii faTA de bugetul de stat, furnizori sau salariaTi. El Si-a exprimat dorinTa de a continua activitatea de producTie In RomAnia Si anunTat cA deSi producTia se va reduce considerabil fabrica va funcTiona In continuare cu un efectiv de personal restrIns. Aykut Ekiz nu a exclus posibilitatea reangajArii celor disponibilizaTi, acest lucru urmInd sA se IntImple doar In funcTie de evoluTia indicatorilor economici. AKROM AKAL TEXTILE RomAnia este cea de-a cincea fabricA a companiei AK-AL din Turcia Si a reprezentat o investiTie totalA de peste 20 milioane de dolari. Activitatea de producTie a Inceput In anul 2000, firma fiind specializatA pe producerea firelor acrilice, precum Si a celor din amestec cu lInA , bumbac, vIscozA Si a firelor speciale. AKROM Suceava are In prezent aproape 1000 de angajaTi. RestrIngerea activitATii la fabrica de fire acrilice vine la puTin timp dupA mAsura similarA luatA la AMBRO care a condus la concedierea a 745 din cei 1.100 de angajaTi.