Falsii dentisti din judetul Suceava in atentia Ministerului Sanatatii

Ministerul SAnAtATii a cerut DSP Suceava mai multe informaTii referitoare la situaTia IntIlnitA In judeT unde s-au Inregistrat mai multe cazuri In care fasli dentisti efectueazA diferite lucrAri dentare deSi nu au atestat In acest sens.

In adresa transmisA de DSP Suceava Ministerului SAnAtATii se aratA cA aSa-ziSii dentiSti nu deTin cabinete medicale sau autorizaTii, Si practicA activitATile de stomatologie cu truse ambulatorii, In locuinTele clienTilor. DSP Suceava mai precizeazA cA din informaTiile existente, activitatea reclamatA persistA Si deocamdatA nu este controlatA, IntrucIt PoliTia nu s-a implicat In soluTionarea problemei, In ciuda solicitArilor repetate. De asemenea, In adresA se aratA cA aSa-ziSii dentiSti ISi schimbA In permanenTA locaTia, dupA client, motiv pentru care activitatea lor este greu de controlat, cu atIt mai mult cu cIt oamenii nu reclamA nimic, dat fiind faptul cA tarifele ce le sunt percepute, sunt foarte mici, iar atunci cInd apar complicaTii la astfel de lucrAri, prestatorii nu mai sunt de gAsit. Nereguli de acest gen au fost semnalate In localitATile Horodnic, Ulma, BAiSeSti Si ZvoriStea, iar Colegiul JudeTean al Medicilor DentiSti a susTinut cA pacienTii care au apelat la aSa-ziSii stomatologi din Republica Moldova Si Ucraina s-au prezentat ulterior pentru tratament la SecTia de Chirurgie Buco-Maxilo-FacialA a Spitalului JudeTean.