150 de miliarde de lei la rectificarea bugetarA

Suma cea mai mare, adicA 52,5 miliarde de lei, este solicitatA pentru InvATAmInt, 15 miliarde de lei fiind destinate cheltuielilor materiale, iar 37,5 miliarde de lei cheltuielilor de personal, mai exact acoperirii creSterii sporurilor salariale acordate In acest an personalului didactic, nedidactic Si auxiliar. Potrivit vicepreSedintelui Consiliului JudeTean, bugetul judeTului va mai trebui sA sufere rectificAri pe parcursul acestui an deoarece sumele alocate iniTial de Ministerul FinanTelor prin Legea bugetului de stat sunt insuficiente. SituaTia cea mai delicatA se aflA la InvATAmInt care mai are nevoie de circa 350 de miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile cu plata salariilor pInA la sfIrSitul anului. In momentul de faTA, a spus Acatrinei, fondurile existente la cheltuielile de personal acoperA doar 10 luni ale anului. Pentru administraTia publicA, culturA, sport, culte, gospodAria comunalA, reparaTii drumuri mai este nevoie de IncA 400 de miliarde de lei, iar pentru asistenTa socialA de circa 150 de miliarde de lei. Cum veniturile prognozate prin bugetele locale nu se realizeazA la nivelul aprobat golul de venituri trebuie acoperit tot din sume de la bugetul de stat, a spus Acatrinei. Ea a arAtat cA la finele primului trimestru al anului veniturile totale ale Consiliului JudeTean au fost realizate doar In procent de 75,6%.