AgenTia SAPARD verificA 12 proiecte sucevene

AcTiunea a fost solicitatA de oficialii europeni In cadrul ei urmInd sA fie verificate la nivel naTional un numAr de 62 de proiecte de ImbunAtATire a infrastructurii rurale. Controalele vor pune accent pe calitatea lucrArilor executate pInA la aceastA datA.
Se vor analiza lucrArile finalizate atIt prin evaluarea aspectului exterior al drumurilor, gradul de deteriorare rezultat In urma exploatArii Si al condiTiilor meteorologice din aceastA iarnA Si primAvarA, cIt Si prin verificarea avizelor Si a documentaTiei aferente. ESantionul stabilit pentru acTiunea de control cuprinde Si 18 proiecte pentru care nu s-a efectuat IncA nici o platA Si care vor fi verificate din punct de vedere al respectArii procedurii de achiziTii (servicii de proiectare, verificarea tehnicA a proiectului, contractul pentru dirigenTia de Santier Si achiziTiile de lucrAri).