Dispensarul din Izvoarele Sucevei inchis din lipsa de conditii de igiena

Aceasta, deoarece Dispensarul din localitatea lor de domiciliu, a fost Inchis tempor. HotArIrea a fost luatA de inspectorii DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, dupA verificArile care au scos la ivealA numeroase neajunsuri In privinTa condiTiilor igienico-sanitare. Seful DSP Suceava, doctorul Cristian Irimie, a declarat cA la Dispensarul din Izvoarele Sucevei, mobilierul este Invechit, In timp ce uSile, ferestrele Si pavimentul din cabinetul de consultaTii Si sala de tratamente sInt degradate. TotodatA, pereTii sunt coScoviTi, tencuiala a cAzut pe alocuri In sala de tratamente, iar din trusa de urgenTA lipsesc aproape cu desAvIrSire medicamentele Si materialele sanitare. Irimie a mai spus cA decizia de ridicare a suspendArii activitATii va fi adoptatA doar dupA IndepArtarea tuturor aspectelor negative depistate In timpul verificArilor.