Ministrul de Externe al Belgiei impresionat de Centrul Blijdorp de la Suceava

Punctul central al vizitei Inaltului demnitar l-a constituit Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilitATi mintale Blijdorp, InfiinTat de FundaTia belgianA Blijdorp, la care a contribuit financiar Si Guvernul Flamand. In discursul sAu Karel de Gucht a apreciat proiectul realizat de fundaTia belgianA la Suceava arAtInd cA Blijdorp In traducere InseamnA orASel fericit. Cred cA vizita mea aici spune totul. Sunt foarte mIndru pentru demersul flamand pentru copiii cu dizabilitATi mintale. Asta dovedeSte cA Europa nu este doar un proiect economic ci este Si un proiect social, a spus ministrul. El a apreciat cA proiectul de la Suceava trebuie sA fie un model Si un punct de pornire pentru o colaborare mai strInsA. Tebuie sA fim capabili sA continuAm Intr-o colaborare fructuoasA bilateralA romAno- belgianA, a subliniat Karel de Gucht. Ministrul afacerilor externe al Belgiei a Tinut sA evidenTieze activitatea de zeci de ani desfASuratA de FundaTia Blijdorp In sprijinul copiilor cu dizabilitATi mintale Si sA-Si exprime speranTa cA experienTa acesteia va fi folositA Si In alte proiecte de acest gen In RomAnia. PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a rememorat Inceputurile InfiinTArii Centrului Blijdorp, care dateazA din anul 1998, Si l-a asigurat pe Inaltul oficial strAin cA activitatea se va ridica din punctul de vedere al calitATii la nivelul centrelor din Belgia. PreSedintele FundaTiei Blijdorp, Herman Rupus, a evidenTiat colaborarea foarte bunA pe care a avut-o cu autoritATile sucevene la realizarea Centrului de zi pentru copiii cu dizabilitATi mintale subliniind faptul cA fundaTia alocA anual fonduri pentru specializarea personalului romAn In Belgia. Cu toate cA Blijdorp Suceava este un centru mic ar trebui sA fie un model demn de urmat In Intreaga TarA. In acest scop voi cere suport internaTional In identificarea resurselor umane Si materiale necesare, a mai spus Herman Rupus. Centrul Blijdorp de la Suceava a fost inaugurat In anul 2002 fundaTia belgianA investind In acest proiect nu mai puTin de 540.000 de euro. Consiliul JudeTean a contribuit cu terenul Si achitA cheltuielile de funcTionare a centrului care are o capacitate de 30 de locuri. Ministrul Afacerilor Externe al Belgiei a fost InsoTit la Suceava de ambasadorul RomAniei In Belgia, ambasadorul Belgiei In RomAnia, Si de un numeros grup de belgieni. Prefectul Orest Onofrei a oferit un dineu la Casa de OaspeTi In cinstea demnitarului belgian.